Nowy prezes NFZ poszukiwany

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ogłosił konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kandydaci mogą składać dokumenty do 19 maja. Od grudnia ub.r. obowiązki szefa NFZ pełnił wiceprezes Marcin Pakulski, od 28 lutego zastąpiła go wiceprezes Wiesława Kłos.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowy prezes NFZ poszukiwany

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

7 maj 2014 11:38


Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa NFZ znajduje się na stronie internetowej Funduszu.

Jak wskazano w ogłoszeniu, kandydat powinien m.in. posiadać: "wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania", co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na kierowniczym stanowisku, "wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości NFZ" oraz mieć polskie obywatelstwo.

Zakres zadań na tym stanowisku obejmować będzie m.in. prowadzenie gospodarki finansowej NFZ, efektywne i bezpieczne zarządzanie funduszami i mieniem NFZ, przygotowywanie i przedstawianie Radzie NFZ corocznych prognoz, sporządzanie rocznego planu finansowego NFZ, sporządzanie sprawozdań z działalności NFZ, zawierających w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów wojewódzkich, koordynowanie współpracy NFZ z organami administracji rządowej, instytucjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych, samorządami zawodów medycznych, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami świadczeniodawców oraz ubezpieczonych.

Oferty można składać w ministerstwie zdrowia do 19 maja do godz. 9.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, premier na wniosek ministra zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, powołuje prezesa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

19 grudnia 2013 r. premier na wniosek ministra zdrowia odwołał z funkcji prezesa Agnieszkę Pachciarz. Jak wyjaśniał wówczas Arłukowicz, chodziło o niewłaściwą weryfikację osób, które w systemie eWUŚ były wykazywane jako nieubezpieczone i związany z tym wniosek prezes NFZ do MZ o zapłatę za te osoby.

Spór pomiędzy MZ a NFZ dotyczył osób, które w systemie eWUŚ widnieją jako nieubezpieczone, ale w rzeczywistości posiadają uprawnienie do świadczeń (np. pracownicy, których pracodawca nie zgłosił do ubezpieczenia). W ocenie MZ Pachciarz przedstawiła zawyżoną liczbę takich osób i zażądała zbyt dużych pieniędzy z dotacji budżetowej na ich świadczenia zdrowotne. Prezes NFZ złożyła w tej sprawie skargę na ministra zdrowia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak tłumaczyła Pachciarz, złożenie wniosku wynikało m.in. z konieczności zachowania dyscypliny finansów publicznych i ryzyka odpowiedzialności karnej za nierzetelne zarządzani instytucją państwową.

Pachciarz zastąpił - jako pełniący obowiązki prezesa - dotychczasowy wiceprezes NFZ Marcin Pakulski. Jednak w lutym Rada NFZ zdecydowała o odsunięciu Pakulskiego od pełnienia obowiązków prezesa na czas wyjaśnienia sprawy dotyczącej umowy NFZ z EuroMedic Medical Center w Katowicach. Wnioskował o to minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pakulskiego zastąpiła wiceprezes Funduszu ds. finansowych Wiesława Kłos

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.