Zobowiązania i korzyści przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z koniecznością dostosowania miejsca pracy do jej potrzeb, a także uwzględnienia przysługujących jej uprawnień związanych np. ze zmienionym wymiarem czasu pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zobowiązania i korzyści przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

PODZIEL SIĘ


Autor: KK

28 mar 2013 9:02


Poniesione koszty rekompensowane są jednak przez dofinansowania i refundacje przyznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą pracować maksymalnie osiem godzin na dobę, czyli 40 godzin tygodniowo. Pracownicy o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z przewidzianego ustawą skróconego czasu pracy - maksymalnie siedem godzin na dobę, przy zachowaniu wynagrodzenia za pełny etat.

Mają także prawo do dodatkowych 15 minut przerwy, która jest wliczana do czasu pracy, a pracodawca nie może zatrudniać ich w nocy i w godzinach nadliczbowych.

Niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, a także zwolnienie z pracy w wymiarze 21 dni w celu wykonania badań specjalistycznych czy zabiegów leczniczych (wyjazdy rehabilitacyjne). Wynagrodzenie jest wtedy obliczane jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Należy pamiętać, że zatrudniając co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, trzeba dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwolnieni są z nich pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. oraz prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Pracodawca musi przystosować pomieszczenia dla zatrudnionych niepełnosprawnych. Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 18 [3a] § 2-5 Kodeksu pracy.

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy i nie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej może otrzymać zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnych. Warunkiem jest zatrudnianie osoby niepełnosprawnej przez co najmniej 36 miesięcy.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne na umowę o pracę przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zależy od typu pracodawcy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych. Otrzymuje również zwrot miesięcznych kosztów pracowników, których obowiązkiem jest pomaganie osobie o ograniczonej sprawności.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.