Zmiany w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego

Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort rodziny i pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zmiany w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

28 lip 2016 9:06


Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Zostały powołane w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone marszałkowi województwa, finansowane w drodze dotacji celowej.

O utworzeniu WRDS postanawia marszałek województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców oraz co najmniej jednej organizacji pracowników. Obsługę WRDS zapewnia biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego - komórka organizacyjna urzędu marszałkowskiego.

Co się zmieni po nowelizacji ustawy?

Organizacja i finansowanie prac WRDS zostanie przejęta przez wojewodów. Oznacza to, że to wojewoda będzie decydować o utworzeniu lub likwidacji WRDS, a także powoływaniu i odwoływaniu jego członków. Ponadto obsługa oraz finansowanie WRDS zostanie przeniesione z urzędu marszałkowskiego do wojewody.

Obsługę WRDS będzie zapewniać biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego, będące komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego. Zapewnienie funkcjonowania WRDS będzie zadaniem własnym administracji rządowej, realizowanym przez wojewodę.

Czym zajmują się Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego?

Zakres prac WRDS nie ulegnie zmianie. Do zadań rad należy:

• wyrażaniem opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
• opiniowaniem projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
• rozpatrywaniem spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
• przekazywaniem Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
• rozpatrywaniem spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.