Nauczyciel na zlecenie w szkole publicznej

Zawarcie z nauczycielem umowy zlecenia jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie on prowadził zajęcia dodatkowe spoza podstawy programowej i nie w ramach podporządkowania pracowniczego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nauczyciel na zlecenie w szkole publicznej

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl/ZWI

www.portalsamorzadowy.pl

8 maj 2013 12:42


Czy zawarcie umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki, biologii, doradztwa zawodowego zgodne jest z przepisami krajowymi, w szczególności z przepisami Karty nauczyciela?

Z prośbą o wyjaśnienie tego zagadnienia zwrócił się do resortu administracji i cyfryzacji wójt zamierzający zatrudnić w tym trybie nauczyciela, który już w szkole realizuje pensum określone w Karcie nauczyciela.

Odpowiadając na to pytanie dr Dorota Sylwestrzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przypomniała, że pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli jest szkoła, a czynności przewidziane dla pracodawcy wykonuje dyrektor szkoły.

Dodała, że zasadniczo przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności zawarcia przez pracodawcę z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę.

- Zawarcie z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę jest dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami - twierdzi ekspertka.

Jednocześnie przypomina, że stosunek pracy z nauczycielem w szkole publicznej nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Przepisy Karty nauczyciela nie przewidują możliwości zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju niż dotychczas wykonywana.

- Zawarcie kolejnej umowy o pracę z nauczycielem, który jest już zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może też służyć pominięciu przepisów o pracy w ramach tzw. podwyższonego wymiaru pensum - art. 42 ust. 4a Karty nauczyciela - podkreśla dr Dorota Sylwestrzak.

Ekspertka zaznacza, że ustawodawca nie definiuje pojęcia zajęć dodatkowych. Wydaje się, że do tego rodzaju zajęć należy zakwalifikować zajęcia rozwijające umiejętności ucznia, mające na celu wspieranie ucznia słabego, realizowane w ramach projektów unijnych albo organizowane w okresie przerw np. podczas ferii i wakacji, czy też zajęcia w ramach prowadzonego koła zainteresowań.

Tymczasem z treści pytania, jak dodaje ekspertka, nie wynika jednoznacznie, czy planowane zajęcia z matematyki, fizyki, biologii, doradztwa zawodowego mają być realizowane w ramach podstawy programowej, czy poza nią.

- Zajęcia z doradztwa zawodowego mogą być również zakwalifikowane jako dodatkowe obowiązki nauczyciela. Powstaje pytanie, czy zajęcia dodatkowe realizowane są w ramach podporządkowania pracowniczego. Generalnie o tym, czy mamy do czynienia z zajęciami dodatkowymi, czy też zajęciami realizowanymi w ramach podstawy programowej decydować będzie rodzaj umówionej pracy - twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Dlatego należy przyjąć, że w sytuacji, gdy zajęcia dodatkowe realizowane są poza podstawą programową, nie stanowią pracy tego samego rodzaju i nie są wykonywane w ramach podporządkowania pracowniczego, dopuszczalne jest zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dodatkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.