PARTNERZY PORTALU partner portalu partner portalu

Kontrole PiP – na co zwrócić uwagę? Z porad praktyków

Czy kontrola PIP może być dla nas przyjemnością? Oczywiście, że TAK. Jak się zapewne Państwo tego spodziewają, wiąże się to jednak ze sztywno określonymi warunkami jakie muszą zaistnieć u kontrolowanego podmiotu.

REKLAMA

Wiadomo, najlepiej jest prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych uchybień, z porządkiem w papierach i terminowymi płatnościami wynagrodzeń. Szczególnie, gdy zatrudniamy u siebie obcokrajowców. Niestety, tak jak wszędzie, nawet w najporządniej prowadzonym biznesie zdarzają się obowiązki, które bardzo łatwo zaniechać lub po prostu o nich zapomnieć. I tu właśnie znajdują się słabe punkty przedsiębiorców, które Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy najczęściej wskazują jako naruszenia.

Kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy nie możemy po prostu nie wpuścić do firmy. Jeśli inspektor pracy ma przy sobie właściwą legitymację służbową i pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, mamy obowiązek z nim współpracować i udostępnić mu do wglądu naszą firmę, dokumenty i wszystkie pomieszczenia, jakie będzie chciał obejrzeć.

Co kontroluje PiP?

PIP interesuje przede wszystkim prowadzona przez nas dokumentacja i to, co widzi na własne oczy w kontrolowanym przed siebie miejscu pracy.
Kontrola inspektora PIP w siedzibie firmy, czy w miejscu gdzie aktualnie pracują nasi pracownicy, oraz w placówce gdzie przechowujemy akta pracownicze, dotyczy szczególnie:
- prawidłowego prowadzenia dokumentów pracowniczych tj. m. in.:

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

 • czy nasi pracownicy mają aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,
 • czy poprawnie prowadzona jest ewidencja czasu pracy naszych ludzi (i czy nie zachodzą nadużycia w przepracowanych nadgodzinach),
 • czy nasi pracownicy otrzymują takie wynagrodzenia, jakie powinni otrzymywać;

- legalności zatrudnienia naszego zespołu (ze szczególną uwagą na wszystkie „niestandardowe” umowy: z cudzoziemcami, osobami niepełnosprawnymi czy młodocianymi itd.)
- warunków do pracy, takich jak na przykład ilość światła czy poziom hałasu w miejscu pracy;
- zachowania standardów BHP dla konkretnych branż czy zawodów/czynności (np. zapewniania odpowiedniego ubioru i zabezpieczeń, wymagania określonych metod pracy takich jak asekuracja, czy właściwie oznakowane są miejsca pracy).

Szczególnie wrażliwym tematem, narażonym na błędy i zaniechania jest proces zatrudniania pracowników z zagranicy.

Co zrobić by mieć więcej satysfakcji ze spotkania z PIP.

Z roku na rok rośnie liczba zatrudnionych w Polsce obcokrajowców, a w ślad za tym do Państwowej Inspekcji Pracy trafia proporcjonalnie większa liczba skarg pracowników na pracodawców. Urzędnicy chętnie czytają takie „donosy” na przedsiębiorców, a kontrolerzy wykorzystują, tak zdobyty materiał dowodowy w swojej codziennej pracy.

Jak podaje PiP w swoim rocznym sprawozdaniu większość ze złożonych w 2019 roku skarg od pracowników dotyczyła wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą. Najczęściej skargi dotyczyły ewidencji i wynagrodzeń za dodatkowe godziny świadczenia pracy. Średnio w co czwartej kontroli, ujawniano naruszenia obowiązku zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych lub wypłaty pełnego wynagrodzenia w terminie. To są najczęściej „popełniane grzechy” polskich pracodawców.

Pracodawca „naznaczony” skargą pracownika może, a nawet powinien spodziewać się kontroli PiP.

Czy są dobre strony i korzyści dla pracodawcy z kontroli PIP?

Z kontrolą PiP jak z każdą kontrolą urzędową można sobie poradzić. W tym przypadku także można zdobyć bezcenną wiedzę. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że inspektorzy PiP w 2019 roku udzielili pracodawcom blisko 10 tys. porad prawnych, z tego 6 tys. dotyczyło prawa pracy, a 3 tys. porad w sprawie legalności zatrudnienia. I w taki sposób, kontrole PIP stały się jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł darmowych porad prawnych dla pracodawców. Czyż nie jest to korzyść dla każdej firmy?

Źródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

Źródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

A teraz znowu trochę statystyki.

W 2019 r. przeprowadzono 18,1 tys. kontroli, dotyczących 614,4 tys. osób świadczących pracę, w tym 451,1 tys. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Czynności kontrolne były prowadzone w podmiotach dotychczas niekontrolowanych (objętych strategią pierwszej kontroli) lub w tych, na które wpłynęły skargi od zatrudnionych, oraz wnioski i powiadomienia otrzymane m.in. z urzędów skarbowych, powiatowych urzędów pracy, policji oraz ZUS, firm działających w branżach, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nieprawidłowości.

W 2019 r. inspektorzy pracy skontrolowali legalność zatrudnienia prawie 113 tys. osób. Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową stwierdzono w odniesieniu do 12,5 tys. osób, co stanowi 11% osób objętych kontrolą. Wykazano m.in. niepotwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę lub wykonanie tego obowiązku dopiero po rozpoczęciu pracy przez pracownika – wobec 1,9 tys. osób. Zaś brak zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub nieterminowe zgłoszenie ujawniono w stosunku do 11,4 tys. osób.

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono podczas 31% ogółu przeprowadzonych weryfikacji.

Najwięcej takich przypadków, podobnie jak w 2018 r., stwierdzono w województwach: śląskim - 26% i małopolskim - 14%. Największy odsetek osób poddanych kontroli w skali danego województwa, wobec których wykazano nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową, wystąpił w województwach małopolskim 27% ogółu oraz śląskim - 25% ogółu. Co czwarty przypadek nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy ujawnili w sekcji gospodarki handel i naprawy (23% stwierdzonych przypadków), a w dalszej kolejności w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (15%), budownictwo (14%) oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (12%).

Źródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 rokuŹródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 10 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, to znaczy wśród 43,4 tys. cudzoziemców, w tym 18,7 tys. (43%) wykonującym pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz 1,3 tys. (3%) pracującym na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Kontrolą objęto obywateli 122 państw, w tym 97 państw trzecich, tj. krajów spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii. Podobnie jak w latach poprzednich największą grupę objętych kontrolą cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy – 36,2 tys. osób, tj. 84% sprawdzonych cudzoziemców z państw trzecich. W 2019 r. najwięcej poddanych kontroli cudzoziemców świadczyło pracę w województwach mazowieckim – 5,1 tys. i śląskim – 5,0 tys.

Źródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 rokuŹródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

W 2019 r. powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono w czasie 1 705 kontroli, tj. w co piątym przypadku kontroli prowadzonych w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykazano powierzenie nielegalnej pracy 5 947 cudzoziemcom z 42 państw, co stanowi 13,7% objętych kontrolą cudzoziemców. W przypadku cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy odsetek nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców wyniósł 15,7%.

Największą grupą nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców byli obywatele Ukrainy – 4 937 osób, tj. 13,6% osób objętych kontrolą, następnie obywateli Białorusi (403 osoby), Gruzji (228), Filipin (131), Mołdawii (54), Nepalu (24) i Rosji (23).

Inspektorzy pracy najczęściej stwierdzali brak wymaganego zezwolenia na pracę (w 69% ujawnionych przypadków). W 2019 roku zdecydowanie zwiększyła się liczba cudzoziemców pracujących nielegalnie ze względu na nielegalny pobyt na terytorium Polski. Największy nakład nielegalnej pracy cudzoziemców odnotowano w województwach dolnośląskim (17% wszystkich wykazanych przypadków) oraz śląskim (11%).

Największą liczbę cudzoziemców, którym została powierzona nielegalna praca, wykazano w budownictwie (34% nielegalnie zatrudnionych), w sekcji usługi administrowania i działalność wspierająca, obejmującej również agencje pracy tymczasowej (23%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (12%). Najwyższy odsetek nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców odnotowano w mikroprzedsiębiorstwach (o zatrudnieniu do 9 osób) – 21% oraz w podmiotach, w których świadczyło pracę od 10 do 49 osób – 16%.

Dla wyjaśnienia podstawą legalnego zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP są – obok zezwoleń na pracę – głównie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W 2019 r. kontrole podmiotów stosujących uproszczoną procedurę powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń ujawniły najwięcej nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia. Niedotrzymanie warunków określonych w oświadczeniu dotyczyło głównie wymiaru czasu pracy cudzoziemca bądź liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.

W roku 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili 33 kontrole w agencjach pośrednictwa pracy, które skierowały do pracy w podmiotach prowadzących działalność na terytorium Polski ponad 1,3 tys. cudzoziemców będących obywatelami państw zza wschodniej granicy. Największą liczbę takich cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy (724) i Białorusi (529).

Wśród przykładów naruszeń prawa stwierdzonych w podmiotach zatrudniających cudzoziemców należy wymienić:

 • brak zawarcia przez agencje zatrudnienia pisemnych umów pośrednictwa pracy z cudzoziemcami kierowanymi do pracy na terytorium RP;
 • nieprawidłową treść umów zawartych przez agencje z cudzoziemcami;
 • niewykonanie przez agencje obowiązku przedstawienia cudzoziemcom, przed podpisaniem umowy pośrednictwa pracy, jej pisemnego tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • brak poinformowania na piśmie przez agencje cudzoziemców w języku dla nich zrozumiałym o zasadach dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP;

W ramach 345 kontroli przeprowadzonych u 341 pracodawców użytkowników ocenie poddano w szczególności przestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym związanych z zapewnieniem pracownikom tymczasowym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Najwięcej poddanych kontroli podmiotów działało na terenie województwa śląskiego (43) i pomorskiego (40). Naruszenia przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym unormowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono podczas 67,2% kontroli.

Kiedy już przeżyliśmy kontrolę PiP.

Kluczowym elementem kontroli PIP jest sporządzenie przez Inspektora pracy protokołu z jego wizyty. Do takiego przygotowanego dla nas dokumentu musimy odnieść się w ciągu 7 dni; jeśli wszystko się zgadza – zatwierdzić i podpisać, a jeśli nie (na przykład coś zostało przeoczone na naszą niekorzyść) – wyjaśnić te niezgodności z inspektorem.

To właśnie protokół z kontroli decyduje o tym, czy zdaliśmy ten egzamin, czy też musimy liczyć się z kolejnymi krokami. Jeśli inspektor zaobserwuje jakieś nieprawidłowości, może wymagać od nas zmian na przykład modyfikacji miejsca, sposobu pracy, rozliczania pracowników, albo zapewnienia dodatkowego wyposażenia lub przeprowadzenia szkoleń BHP. Jeśli zaobserwuje poważniejsze nieprawidłowości, może zażądać całkowitego wstrzymania pracy (całości lub na przykład tylko jednej z czynności albo obsługi jednej z maszyn) dopóki to, co budzi jego zastrzeżenia nie zostanie poprawione.

Jakie kary z PIP?

W sumie w minionym roku Inspektorzy wystawili grzywny o wartości blisko 600 tys. zł., a kontrola została przeprowadzona w blisko 3,5 tys. firm, w części nawet dwa razy. Wśród pracodawców zatrudniających obcokrajowców, w co trzecim kontrolowanym podmiocie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom. Problemy z przepisami miało blisko 37 proc. przedsiębiorstw - a mówiąc inaczej - 4 na 10.

W jaki sposób pracodawcy łamali prawo? Dla przykładu: zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia na pracę lub cudzoziemców bez prawa do pobytu w Polsce. Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców inspektorzy nałożyli 435 mandatów na kwotę 595 tys. zł. Czy to dużo? Średnio to 1.367 zł kary na każdą jedną upomnianą firmę.

Z danych Inspekcji Pracy wynika, iż w co piątej firmie nieprawidłowości dotyczyły również pracowników zatrudnionych legalnie i dotyczyły nieprawidłowego traktowania pracowników (m. in. zmuszanie do nadgodzin, złe warunki pracy).

Co grozi nieprzestrzegającym zasad?

Pracodawca zatrudniający "na czarno", zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać ukarany grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Inspektor pracy w miejscu kontroli może zdecydować o grzywnie od 1 tys. zł do 2 tys. zł. W przypadku recydywy, kara dla pracodawcy może być pięciokrotnie wyższa. W najpoważniejszych przypadkach, czyli gdy inspektor stwierdzi nie zwykłe zaniedbanie, a przestępstwo – zawiadamia o tym prokuraturę.

Jak zapobiec nałożeniu kary grzywny przez inspektora?

Przede wszystkim zatrudniając cudzoziemca pracodawca powinien:

 • przed rozpoczęciem jego pracy zażądać od cudzoziemca przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 • przechowywać kopie tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • zgłosić cudzoziemca do Zakładu ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów (np. jeżeli z cudzoziemcem zostanie zawarta umowa o pracę).

Uwaga! pracodawca powierza nielegalne wykonywanie pracy, także wtedy kiedy po pewnym czasie okazuje się, że cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu pobytowego. Niestety w razie stwierdzenia w toku kontroli takiego wykroczenia inspektor pracy występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie pracodawcy, natomiast w stosunku do pracownika/cudzoziemca możliwe jest zastosowanie tylko postępowania mandatowego.

Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia właściwe organy o naruszeniu przepisów, jeżeli nadzór nad ich przestrzeganiem nie należy do jej kompetencji, np.

 • Policję lub Straż Graniczną – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach,
 • wojewodę – o naruszeniu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców związanych z zatrudnianiem cudzoziemców lub powierzaniem im innej pracy zarobkowej.

Zawiadomienie tych organów może wywołać bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla obu stron zarówno pracownika jak i pracodawcy. Np. może zapaść decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (opuszczenia terytorium RP) lub Wojewoda może uchylić zezwolenia na pracę cudzoziemca bądź odmówić wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców u danego pracodawcy.

Kontrole w reżimie pandemicznym

Trzeba pamiętać, że od początku roku na świecie rozprzestrzenia się koronawirus SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. W dobie pandemii, działania kontrolno-nadzorcze PiP powinny być prowadzone przy zastosowaniu przede wszystkim procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji gdy nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor pracy powinien podjąć próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą celem ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.

Jeśli inspektor PiP zdecyduje o klasycznym modelu kontroli u pracodawcy, powinien on oprócz ogólnie obowiązujących przepisów, respektować stosowane u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, czyli m. n.:

 • maseczkę lub przyłbicę – czyli stosować wymaganą osłonę ust i nosa,
 • poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk i pomiarowi temperatury, 
 • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
 • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanej firmie min. 1,5 m,
 • ograniczyć do minimum czas kontroli i wizytacji stanowisk pracy,
 • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

Jeśli jest to możliwe radzimy, by w ramach prewencyjnego działania, pracodawcy próbowali uzyskać jak najwięcej informacji na piśmie od inspektora pracy, zanim przyjdzie on na kontrolę.

Kontrole PIP to procesy, którymi często straszy się polskich przedsiębiorców. Tymczasem jeśli prowadzimy firmę, w której przestrzega się prawa pracy, zasad BHP, terminowo i zgodnie z umową płaci się wynagrodzenie pracownikom – nie mamy się czym martwić, bo będzie to nic więcej niż tylko formalność.

Podsumowując, kontrole PiP czy straży granicznej są nieodłącznym elementem działalności firm zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Jeżeli przestrzegamy prawa i zasad zatrudniania obcokrajowców, dobrze traktujemy naszych pracowników i pilnujemy wymaganej dokumentacji nie musimy bać się kontroli.

Dane statystyczne wskazują, że naruszenia przepisów pojawiły się u 67% kontrolowanych firm. Jeżeli chcecie Państwo być w szczęśliwej grupie tych 33%, wystarczy rozpocząć współpracę z Pajmon CPT, aby bez stresu wypełniać zobowiązania prawne i spokojnie witać Inspektorów PiP w swoich progach.

Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej Sp. z o. o. specjalizuje się w leasingu pracowników dla różnych gałęzi przemysłu i usług, outsourcingu i usługach rekrutacyjnych.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Kruczała Dyrektor ds. rozwoju Pajmon Centrum Pracy Tymczasowej Sp. z o. o. t: +48 574 858 488, e: katarzyna.kruczala@cpt.pajmon.com.pl

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Słowa kluczowe

Więcej

KOMENTARZE (13)

Do artykułu: Kontrole PiP – na co zwrócić uwagę? Z porad praktyków

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
 • zbyszko 2020-12-28 10:22:21

  Może PIP by się tak zajal Milmexem, ta firma z Sosnowca od 2013 roku nie wypłaca nam wynagrodzeń, a pracuje w niej w sumie ponad 200 osób. Dajcie nam płacę za pracę - nie godną, ale jakąkolwiek!!!

 • Matrix DSA 2020-12-25 08:34:12

  Poprosze o kontrole PIP w mojej firmie. Skoro sprawdzają czy wynagrodzenie jest takie jakie powino być i sprawdzeją dokumentacje, to przeciez nie mnie kontroluja tylko szefow hi hi hi.

 • Algorytmiczny Poeta 2020-12-25 08:32:16

  Popatrzcie na statystyki, co rok jest o 20% mniej kontroli PIP

 • Stas WZ 2020-12-25 08:30:05

  Ciekawe jaki dystans zachowują podczas kontroli ???

 • Zygmunt III Wazon 2020-12-24 09:11:46

  Tak, tak dzisiaj najkrótszy dzień w roku i najkrótszy dzień w pracy w tym roku ha ha ha. A od poniedziałku od nowa ha ha ha

 • PARTNER SERWISU partner portalu

Nie przegap żadnej nowości!

Subskrybuj newsletter PulsHR.pl Zamawiając newsletter akceptujsz Politykę prywatności portalu


REKLAMA

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.