Jak odzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki, wyegzekwowanie należnego pracownikom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy staje się trudniejsze, ale nadal jest możliwe. Jak to zrobić i gdzie należy złożyć stosowne dokumenty?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak odzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 kwi 2014 10:20


Kamil Jabłoński, aplikant radcowski w TGC Corporate Lawyers tłumaczy, że w przypadku upadłości pracodawcy, pracownik ma możliwość odzyskania ekwiwalentu za zaległy urlop od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwestie niezaspokojonych roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w sytuacji upadłości pracodawcy, reguluje Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Zgodnie z Ustawą, niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o: ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika, ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

O niewypłacalności mówi się również w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania oraz oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Jakie świadczenia musi wypłacić fundusz?

Kamil Jabłoński mówi, że w razie niewypłacalności pracodawcy, zaspokojeniu ze środków funduszu podlegają: wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ze środków funduszu można również wypłacić wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.