Dopłaty uratują miejsca pracy

Przedsiębiorcy, którym przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli dostać dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dopłaty uratują miejsca pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

6 cze 2013 11:04


W Sejmie złożony został projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

Celem proponowanej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami przez przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokument określa również zasady dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Projektowana ustawa przewiduje objęcie ochroną stosunku pracy pracowników w okresie lub w okresach pobierania świadczeń związanych z przestojem ekonomicznym oraz obniżonym wymiarem czasu pracy, a także w okresie lub okresach przypadających bezpośrednio po pobieraniu takich świadczeń - nie dłużej niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Zakres tej ochrony polegałby na zakazie wypowiedzenia pracownikowi przez przedsiębiorcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Projektowana regulacja przewiduje świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego oraz świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Rozwiązania przewidują, że z określonymi świadczeniami wypłaca się przedsiębiorcy spełniającemu kryteria zawarte w ustawie środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

W przypadku zaistnienia przestoju ekonomicznego pracownikom przedsiębiorcy, który wystąpił do marszałka województwa z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przysługiwałoby świadczenie do wysokości 100 proc. zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika, oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy - w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.