Dlaczego rezygnują z pracy w Regionalnych Izbach Obrachunkowych?

Poziom wynagrodzeń stanowił główną przyczynę niepokojącego, z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań, zjawiska rotacji pracowników w RIO – czytamy w rocznym sprawozdaniu z działalności izb.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dlaczego rezygnują z pracy w Regionalnych Izbach Obrachunkowych?

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

www.portalsamorzadowy.pl

7 lip 2014 19:55


Według stanu na koniec grudnia 2013 r. w Regionalnych Izbach Obrachunkowych zatrudniano pracowników na 1 297 etatach. W strukturze wiekowej pracowników izb najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 31 - 40 lat (32,5%) oraz osoby w wieku 51 - 60 lat (26,5%).

Z uwagi na charakter działalności regionalnych izb obrachunkowych największą grupę pracowników (ponad 67,3%) stanowili pracownicy wydziałów kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń. W tej grupie pracowników następuje największa rotacja zatrudnienia, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze wiekowej.

W 2013 r. z pracy w izbach odeszło ogółem 53 pracowników (w 2012 - 79, w 2011 r.- 88). Z ogólnej liczby pracowników, którzy odeszli z pracy 71,7% stanowili inspektorzy wydziałów kontroli oraz specjaliści wydziałów informacji, analiz i szkoleń.

- Rezygnacja z zatrudnienia na stanowiskach inspektorów i specjalistów wydziałów merytorycznych izb jest zjawiskiem niepokojącym zwłaszcza z uwagi na to, że przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji kontrolnych, instruktażowych i analitycznych wymaga kilku lat - czytamy w sprawozdaniu z działności RIO za 2013r.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi przyczynami odejścia pracowników były zmiana miejsca pracy z uwagi na korzystniejsze warunki finansowe zaproponowane przez inne instytucje państwowe i samorządowe, nabycie uprawnień do emerytury lub renty, zmiana miejsca zamieszkania, wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika oraz wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony.

Najczęściej występującą formą rozwiązania stosunku pracy z pracownikami były porozumienie stron, upływ czasu, na który zawarto umowę, wypowiedzenie stosunku pracy przez izbę lub pracownika.

Do pracy w izbach w 2013 r. przyjęto 70 osób, z tego 51 osób w wydziałach kontroli gospodarki finansowej oraz informacji analiz i szkoleń (co stanowi 72,9% nowo zatrudnionych).

Staż absolwencki w izbach odbywało 29 osób skierowanych przez powiatowe urzędy pracy (z czego 18 osób zostało zatrudnionych po zakończeniu stażu).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników izb (w tym prezesów, członków kolegiów, naczelników wydziałów), w przeliczeniu na średnie zatrudnienie ogółem w 2013 r. wyniosło 4 566 zł (w 2012 r. - 4 309 zł; w 2011 r. - 4 253 zł), przy przeciętnym wynagrodzeniu krajowym wynoszącym 3 650,06 zł.

Natomiast średnie wynagrodzenie bez nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosło 4 196 zł (w 2012 r. - 3 922 zł; w 2011 r. - 3 896 zł). Z kolei średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników wydziałów kontroli gospodarki finansowej oraz informacji, analiz i szkoleń łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi wyniosło odpowiednio 4 132 zł i 3 475 zł (w 2012 r. odpowiednio 3 943 zł i 3 390 zł).

Poziom wynagrodzeń stanowił główną przyczynę niepokojącego, z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań izb, zjawiska rotacji pracowników zatrudnionych w obu wydziałach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.