Sprawa wynagrodzeń egzaminatorów trafiła do konsultacji

Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów trafił do konsultacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sprawa wynagrodzeń egzaminatorów trafiła do konsultacji

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

6 lut 2014 17:48


Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekty dwóch rozporządzeń: zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

- Wynagrodzenia egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne (ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917) - informuje ministerstwo.

W latach 2008-2013 wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wzrosło o 25%, co skutkowało automatycznym wzrostem kosztów sprawdzania prac egzaminacyjnych.

- W projektowanym rozporządzeniu ustalono nowe wskaźniki procentowe służące do obliczania od roku szkolnego 2013/2014 wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów. Wskaźniki zmniejszają o 5% kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego - podaje MEN.

Wyjątkiem jest część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - donosi ministerstwo. - W tych przypadkach przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia uwzględniono wprowadzone zmiany w organizacji przeprowadzania egzaminu; liczbę zadań zamkniętych, niewymagających sprawdzenia przez egzaminatora bądź też zadań rozszerzonej odpowiedzi wymagających większego wkładu pracy egzaminatora.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.