Gwarancja pracy i 3300 zł stypendium na czas nauki. Trwa rekrutacja do KSAP


KDS - 16 lip 2020 10:28


Do 14 sierpnia osoby zainteresowane pracę w administracji publicznej mogą rekrutować do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Słuchacze KSAP są w pełni przygotowywani do pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej. Zresztą jednym z warunków rozpoczęcia kształcenia jest zobowiązanie się do pracy, przez co najmniej 5 lat od ukończenia nauki w urzędach administracji publicznej. To wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad etyki korpusu służby cywilnej. 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które: nie ukończyły 32 lat, posiadają wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne, znają język angielski, francuski lub niemiecki, spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej (tj: są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345), korzystają z pełni praw publicznych, cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej).

Grafika: KSAP
Grafika: KSAP

Słuchacze mają zapewnione m.in. stypendium (3300 zł brutto), staż zagraniczny (6 tygodni -zazwyczaj w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej), dwa staże krajowe (po 8 tygodni każdy - zazwyczaj w centralnych urzędach administracji publicznej), naukę języków obcych, ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych, udział w konferencjach i konwersatoriach dotyczących funkcjonowania państwa, program mentoringowy, ubezpieczenie społeczne, możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP. www.pulshr.pl | 29-09-2020 09:37:36