Senat zajmie się tarczą antykryzysową


PAP/RAF - 29 mar 2020 19:07


Senat zbiera się w poniedziałek (30 marca) po południu, by zająć się tarczą antykryzysową. Senatorowie mają obradować w trzech salach, a głosować za pomocą aparatury. Nie jest wykluczone, że Senat przyjmie poprawki przynajmniej do jednej z trzech ustaw.

Początkowo posiedzenie Senatu miało się odbyć we wtorek (31 marca), jednak marszałek Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów, zdecydował się przesunąć je na poniedziałkowe popołudnie.

Senat rozpatrzy trzy ustawy dotyczące walki z epidemią koronawirusa i jej skutków, stanowiące tzw. tarczę antykryzysową.

To przede wszystkim nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. specustawy).

Wprowadza m.in. szczególne rozwiązania umożliwiające udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią. Zakłada m.in. zwolnienie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez 3 miesiące.

Czytaj też: Tarcza antykryzysowa. Oto szczegóły pomocy dla firm

Nowela wprowadza też zmiany w kodeksie wyborczym, rozszerzając katalog uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a także o te, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat. Głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich. Zmienia również ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, dając premierowi prawo do dowolnego odwoływania członków RDS.

Właśnie do tej ustawy senatorowie opozycji nie wykluczają poprawek - obradujący w sobotę wieczorem zarząd PO postanowił, że takie poprawki zostaną złożone. Mają dotyczyć m.in. przepisów o Kodeksie wyborczym, które według PO zostały uchwalone niezgodnie z konstytucją.

Poza tym w skład tarczy antykryzysowej wchodzą dwie mniej kontrowersyjne ustawy. Jedna z nich to ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Daje m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej możliwość wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych. Umożliwia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wojewodowie będą mogli wydawać decyzje o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wyłączone ze skierowania do pracy będą m.in. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, samotnie wychowujące dziecko do 18 lat i wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń ustawa wprowadza kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu.

Z kolei nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom.

Jak podaje w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu, ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia izby zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Senatorowie mają obradować w trzech salach: Sali Plenarnej, sali 217 oraz sali 182. Zajmą w nich miejsca na salach według parytetu ustalonego przez marszałka w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi.

- Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów zachowana zostanie bezpieczna odległość. Wszystkie sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury do głosowania, która poza Salą Plenarną znajduje się także w dwóch pozostałych salach - czytamy w komunikacie.

Przy posiedzeniu, dodaje CIS, pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu.

- Do dyspozycji Senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny. Wszystkim osobom, wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura. Senatorowie będą wypełniać kwestionariusz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Senatu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych w związku z występowaniem SARS-CoV-2. Pozostałe osoby będą wypełniać kwestionariusz zgodnie z zarządzeniem nr 7 Marszałka Sejmu z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 3 w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - głosi komunikat. www.pulshr.pl | 10-07-2020 18:53:44