Problem z legalizacją pracy i pobytu zagranicznych pracowników. BCC proponuje rozwiązanie


PW - 19 mar 2020 20:25


Z powodu pandemii koronawirusa urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów, co oznacza, że wnioski pobytowe składane pocztą są obarczone brakiem formalnym w postaci braku osobistego stawiennictwa zagranicznych pracowników w urzędzie. A postępowania w takich sprawach nie mogą być wszczynane i prowadzone do czasu uzupełnienia tego braku. Business Centre Club podpowiada, jak temu zaradzić.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego. W związku z tym ustalono, że wniosek należy wysłać najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce oraz że pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego będzie uznawany za legalny. Ponadto pracownicy z zagranicy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski, mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

 - Ograniczenia w bezpośrednim kontakcie cudzoziemców z urzędami wojewódzkimi powodują, że wnioski pobytowe składane pocztą są obarczone brakiem formalnym w postaci braku osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie, a co za tym idzie, postępowania w sprawach pobytowych nie mogą być wszczynane i prowadzone do czasu uzupełnienia owego braku - zwraca uwagę Business Centre Club. 

Sprawdź też Samorządy zawodów medycznych apelują o zwiększenie środków ochrony osobistej.

BCC sugeruje rozważenie przynajmniej czasowego ułatwienia w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców przebywających już w Polsce, by składanie wniosków było prostsze, a uzyskanie decyzji dotyczącej pobytu i pracy wymagało mniej formalności.

Proponuje umożliwienie wojewodom wszczęcia postępowania pobytowego cudzoziemca bez konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim.

– Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do dnia wydania decyzji przez wojewodę - podkreśla BCC.

Klub przedsiębiorców postuluje wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosków pobytowych, zwracając uwagę, że w kontekście ograniczonych możliwości przemieszczania się, problematyczne może być nawet wysłanie takiego wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Czytaj Business Centre Club ma propozycje, jak walczyć z koronawirusem.

Dobrym rozwiązaniem zdaniem BCC byłoby też zawieszenie konieczności przeprowadzania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typ A informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Klub proponuje wreszcie uznanie pracy cudzoziemca na terenie RP za legalną przez okres 3 miesięcy od dnia końca ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach. Miałoby to nastąpić bez konieczności spełnienia obowiązujących dzisiaj ograniczeń dotyczących formy wykonywania pracy oraz jej okresu, jednak nie dłużej niż do 1 sierpnia 2020 roku.www.pulshr.pl | 27-05-2020 16:34:12