Prawa stażystów z urzędu pracy w dobie koronawirusa. Wiceminister wyjaśnia


PW - 17 mar 2020 21:50


Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak skierowała do dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy pismo dotyczące sytuacji osób odbywających staż w instytucjach, których działalność została zawieszona lub ograniczona.

Alina Nowak podkreśliła, że starosta i marszałek mogą podejmować decyzje w zakresie zmian w trybie pracy urzędów pracy, a także ograniczenia czy zawieszenia ich funkcjonowania, natomiast stażyści muszą się do tych decyzji dostosować. Muszę jednocześnie pozostawać w gotowości świadczenia stażu - wówczas zachowują prawo do stypendium.

Stażyście nie przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeśli nie może odbywać stażu z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły czy przedszkola. 

Zobacz Koronawirus a urzędy pracy. Chcesz coś załatwić, zrób to zdalnie.

- Osoba odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Nie jest również objęta ubezpieczeniem chorobowym, przez co nie przysługuje jej zasiłek opiekuńczy, ani dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Nieobecność z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem należy uznać za usprawiedliwioną - zaznaczyła wiceminister, dodając, że biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, będzie przysługiwało za ten okres stypendium.

Organizatorowi stażu trzeba jednak przekazać oświadczenie o konieczności sprawowania opieki ze względu na zawieszenie zajęć w placówce oświatowej.

Sprawdź Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

- W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Przedłużenie okresu stażu nie powinno jednak przekroczyć 14 dni, czyli tyle, ile wynosi opieka nad chorym członkiem rodziny - wyjaśniła Alina Nowak.

Jeśli chodzi o organizację przez powiatowy urząd pracy szkoleń grupowych, wiceminister zauważyła, że decyzja o ewentualnym odwołaniu lub przeniesieniu na inny termin szkolenia pozostaje w gestii dyrektora PUP.www.pulshr.pl | 02-06-2020 03:50:49