Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych apelują do rządu. "Bez uproszczeń nasza sytuacja będzie jeszcze trudniejsza"


AW - 17 mar 2020 12:49


- Zwracamy uwagę na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ich pracodawców. Zwracamy się o uzupełnienie proponowanych działań rządu o instrumenty wprost kierowane do tej grupy – postuluje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o zmianę sposobu rozliczania czasu pracy osoby niepełnosprawnej, zmianę terminu wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń czy zmianę procedury związanej z wypłatą dofinansowań.

Dziś (17 marca) premier przedstawi Radzie Ministrów projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki; w pakiecie m.in. odroczenie różnych płatności, rozwiązania wspierające osoby na tzw. śmieciówkach i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Czytaj też: Na dniach powstanie specustawa osłonowa dla przedsiębiorców

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych docenia podjęte działania rządowe, ale zwraca uwagę na szczególna na rynku pracy grupę. 

 - Cieszy nas uwzględnienie w planach sytuacji administracyjnej osób niepełnosprawnych, o której mówiła minister Marlena Maląg w związku z koniecznością ubiegania się o kolejne dokumenty potwierdzające status osoby niepełnosprawnej. Niemniej zwracamy uwagę na szczególną sytuację osób niepełnosprawnych, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i ich pracodawców - podkreślają w liście otwartym Jan Zając, prezes i Krzysztof Kosiński wiceprezes POPON.

List adresowany jest do premiera Mateusza Morawieckiego, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz minister pracy Marleny Maląg.

Przedstawiciele organizacji zwracają się o uzupełnienie proponowanych działań rządowych i instrumenty wprost kierowane do pracowników niepełnosprawnych i ich pracodawców.

Proponują m.in. uproszczenie, przyspieszenie i zintensyfikowanie instrumentów wsparcia poprzez uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Chodzi o:

• zmianę sposobu rozliczania czasu pracy osoby niepełnosprawnej z tygodniowego na przyjęty u danego pracodawcy okres rozliczeniowy czasu pracy (art. 15 ww. ustawy);

• uzupełnienie katalogu wydatków możliwych do finansowania ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Zakładowego Funduszu Aktywności o wydatki, w ramach obowiązujących przepisów o pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem powiązania z przepisami o dofinansowaniach do wynagrodzeń, związane z kosztami płacy, wynagrodzeniem postojowym oraz kosztami ponoszonymi przez osobę niepełnosprawną, w ramach pomocy indywidualnej, związanymi z przebywaniem na kwarantannie lub inne wskazane przez nich cele związane z obecną sytuacją;

• zmianę na obligatoryjne a nie fakultatywne stosowanie instrumentu dofinansowania oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych oraz zwrotu kosztów transportowych i administracyjnych, o których mowa w art. 32 ww. ustawy;

• zmianę terminu na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń za dany miesiąc umożliwiającą składanie wniosków bez ograniczeń czasowych;

• zmianę procedury związanej z wypłatą dofinansowań na literalną formę dofinansowania - usunięcie warunku wcześniejszego pokrycia części kosztów płacy (art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ww. ustawy);

• wydłużenie dopuszczalnego terminu uchybienia terminów, które nie będzie skutkowało utratą prawa do otrzymania dofinansowania do 30 dni (art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ww. ustawy);

• zmianę terminu wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń na najwyżej 7 dni od daty złożenia wniosku;

• zawieszenie stosowania przepisów w zakresie postępowań sprawdzających i kontrolnych przeprowadzanych przed wypłatą dofinansowania oraz stosowania mechanizmu uniemożliwiającego otrzymanie otrzymania dofinansowania w związku z posiadaniem zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie postępowań administracyjnych toczących się przed Prezesem Zarządu PFRON (art. 26a ust. 8 i nast., ust. 9c-9e ww. ustawy);

• wprowadzenie obligatoryjnego zawieszania wykonania decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON do czasu ich uprawomocnienia lub uprawomocnienia wyroku w ich zakresie;

• wprowadzenie analogicznych, jak wyżej proponowane rozwiązania w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń w stosunku do instrumentu refundacji składek dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 25a ww. ustawy.

- Powyższe zmiany nie mają, bądź mają znikomy wpływ na środki publiczne (budżet PFRON) - oparte są głównie na wykorzystaniu będących już dziś w wyłącznej dyspozycji pracodawców środków publicznych lub przyspieszeniu procedur związanych z wypłatą środków należnych pracodawcy. W związku z powyższym nie będą stanowiły dodatkowego obciążenia finansów publicznych - argumentują prezesi POPON.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne po raz kolejny zgłaszają również postulat związany z podniesieniem wysokości otrzymywanego wsparcia na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

- Obecny, zamrożony od 2014 r., poziom wsparcia znacząco wpływa na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Od lat pracodawcy, jak i związki zawodowe postulują podniesienie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń, w szczególności z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami szczególnymi, specjalnymi - czytamy dalej w liście otwartym.

Prawodawcy podkreślają, że obecne wydarzenia, bez odpowiednich działań osłonowych mogą dodatkowo wpłynąć na tą sytuację.

Zwracają również uwagę na konieczność korelowania proponowanych rozwiązań z istniejącymi instrumentami wsparcia - przykładem niezbędnej integracji może być powiązanie instrumentów związanych z kosztami ubezpieczeń społecznych i mechanizmami dofinansowań dla pracodawców czy refundacji dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. www.pulshr.pl | 27-05-2020 05:24:18