Kontrola stanu zdrowia pracownika a prawo, czyli firma kontra koronawirus


aw - 16 mar 2020 15:50


Firmy zmieniają organizację pracy i wydają polecenia pracownikom, żeby świadczyli ją w trybie zdalnym. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Pracodawcy, chcąc chronić zdrowie i życie takich pracowników, wprowadzają dodatkową kontrolę, jaką jest pomiar temperatury oraz żądają od nich informacji czy przebywali w miejscu zagrożonym zarażeniem. Ale czy takie działanie jest dozwolone?

Zakłady pracy nie mają charakteru zgromadzeń w myśl przyjętych przepisów dot. zagrożenia epidemicznego w naszym kraju. - Wszystkie zakłady muszą zachować jednak podwyższone zasady sanitarne, zgodnie z zaleceniami GIS, takie jak zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami, czy dotyczące dezynfekcji - zaznaczył rzecznik rządu Piotr Müller.

 

Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12 marca 2020 roku zostało wydane oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa. Podkreślono w nim, że art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami: administracji publicznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z komunikatu Prezesa UODO należy wnioskować, że wykonywanie przez pracodawców pomiarów temperatury pracowników jest dopuszczalne dopiero, gdy takie zalecenie zostanie wydane przez GIS.

- Jednakże pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co wynika z art. 207 Kodeksu pracy, a pracownik ma współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań - art. 211 pkt 7 Kodeksu pracy - podkreśla - Marcin Zadrożny, adwokat, ekspert ds. ochrony danych z firmy ODO 24. - W związku z powyższym pracodawca jest uprawniony mierzyć temperaturę swoich pracowników termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże tych wyników nigdzie nie powinien rejestrować. W celu uniknięcia zarzutu ewentualnej dyskryminacji, tego typu pomiar powinien być wykonany wszystkim osobom zatrudnionym - dodaje.

Zdaniem prawnika, w przepisach RODO można znaleźć podstawy prawne do takich prewencyjnych działań - art. 9 ust. 1 pkt b i h właśnie w związku z art. 207 Kodeksu pracy.

- Pracodawca może również pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Kluczowe jest budowanie świadomości pracowników, żeby zgłaszali takie sytuacje - dodaje Zadrożny.

Przypomina też, że motyw czwarty preambuły RODO wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. W obecnej sytuacji istotne jest zachowanie zdrowego rozsądku.

Specustawa związana ze zwalczaniem koronawirusa

Pomimo powyższych rozważań o dopuszczalności przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych pomiarów temperatury ciała pracowników czy pozyskiwania informacji o pobycie w ostatnim czasie w miejscu zagrożenia wirusem COVID-19, pojawiają się również głosy odmienne.

Problem ten dostrzegł już ustawodawca. Jest senacki projekt zmian ustawy ds walki z COVID-19, którym zajmie się teraz Sejm. Senatorzy proponują m.in. uszczegółowić prawa pracodawcy (dodanie do ustawy art. 3a). Zgodnie z propozycją, pracodawca będzie mieć prawo:

1. żądać od pracownika informacji o tym czy przebywał w ostatnim czasie w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19;
2. żądać od pracownika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest zakażony COVID-19, lub który przebywał ostatnio w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19, aby poddał się niezbędnym badaniom lekarskim; badania lekarskie są świadczeniami opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 9;
3. kontrolować stan zdrowia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, w szczególności przez pomiar temperatury ciała pracownika;
4. wprowadzić w miejscu pracy dodatkowe wymagania sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy;
5. delegować pracownika do miejsca zagrożonego COVID-19 wyłącznie w niezbędnych przypadkach oraz za zgodą pracownika.

Czytaj też: Koronawirus a prawo pracy. Co może pracodawca, a co wolno pracownikowi?

Przepisy dotyczące pracy zdalnej

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia pracodawcy zlecenie wykonywania, przez czas oznaczony, obowiązków wynikających z zawartej umowy, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W przypadku wprowadzenia pracy zdalnej, największym wyzwaniem dla pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych. Zgodnie z propozycją senacką zmiany specustawy, o której mowa powyżej, senatorzy proponują, żeby organizację i porządek w procesie pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustalał pracodawca w regulaminie pracy albo w poleceniu o powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Jeżeli już firma zdecyduje, że osoby przez nią zatrudnione mogą pracować z domu warto wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dotyczące pracy zdalnej. Należy zastosować:

- procedury określające zasady wykonywania pracy zdalnej,
- szyfrowane połączenie (VPN/SSL),
- szyfrowanie nośników urządzeń mobilnych,
- szyfrowanie pamięci wewnętrznej, w tym kart pamięci,
- skonfigurowane ekranu blokady urządzeń mobilnych (pin/hasło/symbol graficzny/inne).

- Co więcej, niezbędne jest również wprowadzenie polityki dotyczącej organizacji pracy zdalnej regulującej w szczególności: korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz telefonów służbowych, używanie mobilnych nośników danych, zasady korzystania z poczty elektronicznej - podkreśla Tomasz Ochocki, kierownik zespołu merytorycznego, ODO 24. - Warto również rozważyć przeprowadzenie wirtualnego szkolenia. W znaczący sposób może zminimalizować ryzyko wynikające z błędów popełnianych przez pracowników podczas pracy zdalnej - dodaje.

Nie można również zapominać o monitoringu, tego czy system pracy zdalnej spełnia przyjęte przez firmę wymogi bezpieczeństwa.

- Istotne jest także, aby mieć stały kontakt z pracownikami. Dzięki temu łatwiej będzie można reagować na sytuacje problematyczne zgłaszane przez nich - reasumuje Ochocki.

 

 www.pulshr.pl | 26-05-2020 12:09:58