Zmiany w postępowaniu przy rekrutacji do Agencji Wywiadu. Nie będzie pisemnych informacji


Michał Wroński - 10 mar 2020 19:15


Koniec z pisemnym informowaniem kandydatów do pracy w Agencji Wywiadu o negatywnym dla nich wyniku postępowania. Prowadzący rekrutację postawią na przekazywanie informacji w inny sposób. Tak ma być taniej, prościej i bardziej profesjonalnie. Wrażliwe informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.

W Rządowym Centrum Legislacji 10 marca opublikowany został projekt noweli rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu”.

Za sprawą nowelizacji zniknąć ma zostać obowiązek pisemnego zawiadamiania o odmowie przyjęcia do służby kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do służby w Agencji Wywiadu, ale którego AW nie zamierza się przyjąć do służby, bądź też zakończyło się negatywną oceną predyspozycji do służby w Agencji.

- Wyłączenie przedmiotowego obowiązku umożliwi zachowanie w tajemnicy wobec osób postronnych faktu ubiegania się przez konkretne osoby o przyjęcie do służby w Agencji Wywiadu – czytamy w uzasadnieniu.

Jak podkreślają inicjatorzy nowelizacji z punktu widzenia Agencji Wywiadu krąg osób posiadających wiedzę o fakcie ubiegania się danej osoby o przyjęcie do służby w AW musi być ograniczony do „niezbędnego minimum” kręgu osób. Ma to bowiem znaczenie m.in. dla skuteczności realizacji zadań Agencji przez jej funkcjonariuszy, jak również dla ochrony danych identyfikujących te osoby.

- Obowiązek pisemnego zawiadamiania kandydata o odmowie przyjęcia go do służby w Agencji Wywiadu (mający niekiedy miejsce w przypadku przejścia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego) jest sprzeczny z przedstawionym powyżej założeniem – czytamy w uzasadnieniu.

Wskazuje się tam, że przy konieczności pisemnego informowania fakt związku danej osoby z Agencją może „stać się oczywisty m.in. dla osób pozostających w relacjach osobistych” z kandydatem do służby w AW (np. wspólnie z nim mieszkających), czy też osób pracujących w urzędach pocztowych, co w przypadku małych miejscowości może spowodować, iż informacja ta stanie się powszechnie dostępna. Podkreśla się również, że pisemne zawiadamianie kandydatów o odmowie przyjęcia do służby w Agencji Wywiadu doprowadzić może do ujawnienia związku z Agencją tych osób, które przeszły z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i których obecnie nie zamierza się przyjąć do służby, ale które nadal pozostają w zainteresowaniu tej służby m.in. jako potencjalni kandydaci do przyjęcia do służby w późniejszym terminie.

Są i bardziej prozaiczne przyczyny wprowadzenia takiej zmiany. Jej wdrożenie stanowiłoby uproszczenie i usprawnienie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w AW i spowodowałoby zmniejszenie kosztów związanych z procesem rekrutacji (koszty wysyłki listów poleconych za potwierdzeniem odbioru) oraz likwidację części obowiązków nałożonych na funkcjonariuszy prowadzących rekrutację. Jak podkreślono zmiana ta nie skutkowałaby rezygnacją z informowania kandydata do służby w Agencji Wywiadu o odmowie przyjęcia go do tej służby - byłby on informowany o tym fakcie w inny sposób, np. telefonicznie.

Projekt nowelizacji zakłada ponadto uzupełnienie wzoru kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Agencji Wywiadu o rubrykę „narodowość”. W uzasadnieniu można przeczytać, że informacje o związkach kandydatów z określonym narodem np. genealogicznych - ze względu na pochodzenie rodzica (rodziców) - może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia pozytywnej albo negatywnej oceny predyspozycji tego kandydata do służby w Agencji Wywiadu.www.pulshr.pl | 30-05-2020 10:46:23