Pielęgniarki i położne z dofinansowaniem na zakup komputerów


Michał Wroński - 9 mar 2020 21:14


Pielęgniarki i położne dostaną dofinansowanie na zakup służbowych komputerów przenośnych, wykorzystywanych przez nie do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jeszcze do 12 marca trwać będą konsultacje projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Dokument ten określa warunki udzielania i rozliczania funduszy na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ na rzecz pielęgniarek, położnych (świadczeniodawców) posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń pielęgniarki i położnej.

NFZ zamierza przeznaczyć na ten cel w 2020 roku maksymalnie 1 mln zł. Kwota ta ma zostać w szczególności przeznaczona na zakup komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Warunkiem otrzymania przez pielęgniarkę, czy położną dofinansowania do poniesionych wydatków będzie złożenie wniosku do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Jak można przeczytać w projekcie rozporządzenia rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków następować będzie według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.www.pulshr.pl | 01-06-2020 22:10:32