Polska dokonała dużego skoku. Kobiety muszą być zadowolone


Anna Trojanowska - 12 mar 2020 13:03


Polska awansowała w zestawieniu "Women in Work Index", przygotowywanym przez firmę doradczą PwC. W najnowszej edycji zajmuje 8. miejsce, czyli o jedną pozycję wyżej niż poprzednio, co jest efektem m.in. malejącej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz niskiej stopie bezrobocia. Polska jest znacznie wyżej niż inne państwa naszego regionu, takie jak: Węgry, Czechy, Estonia czy Słowacja. Wyjątkiem jest Słowenia, która znalazła się na ostatnim miejscu podium za Islandią i Szwecją.

Raport PwC "Women in Work Index" to analiza rynków pracy w 33. krajach OECD pod kątem warunków pracy dla kobiet i ich aktywności zawodowej. Pod uwagę brane są takie czynniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (gender pay gap), wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w obu grupach, liczba osób pracujących w pełnym wymiarze godzin i na część etatu. Obecna edycja raportu PwC obejmuje dane za 2018 r.

Polska na wysokiej pozycji

W najnowszym rankingu przygotowanym przez PwC - Women in Work Index, oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD, Polska znalazła się na wysokim, 8. miejscu. To znacznie wyżej niż inne państwa naszego regionu, takie jak: Węgry (17), Czechy (19), Estonia (23) czy Słowacja (26). Wyjątkiem jest Słowenia, która znalazła się na ostatnim miejscu podium za Islandią i Szwecją.

- Polska jest drugim po Luksemburgu krajem, który od 2000 r. dokonał największego skoku w zakresie dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet, awansując w tym czasie aż o 11 pozycji. Nasze obecne 8. miejsce to efekt m.in. sukcesywnego zmniejszania luki płacowej, która obecnie wynosi 5 proc., coraz niższej stopy bezrobocia wśród pań oraz dużej liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony dość słabo w porównaniu z innymi krajami wygląda poziom aktywności zawodowej kobiet w Polsce, będący na poziomie zaledwie 63 proc., co oznacza że w ciągu ostatnich 17 lat zwiększył się jedynie o 3 proc. - mówi Anna Szczeblewska, partner w PwC, lider zespołu People & Change.

Czytaj też: Kobiety w zarządach świata. Osiągnięcie odpowiedniego parytetu zajmie nawet 30 lat

- Wysoka pozycja Polski w zestawieniu Women in Work Index jest efektem sukcesywnie poprawiających się wskaźników w kluczowych obszarach. Według zebranych danych największego postępu dokonaliśmy w zakresie zmniejszenia stopy bezrobocia wśród kobiet - z 18 proc. w 2000 r. do 4 proc. w 2018 r., a także ograniczenia luki płacowej z 12 proc. w 2000 r. do 5 proc. w 2018 r. Z kolei negatywny trend jest widoczny z przypadku udziału kobiet w zarządach - wynosi zaledwie 10 proc. - mówi Agata Garczyk-Wysocka, partnerka w PwC zarządzająca poznańskim biurem firmy.

Dodatkowo, w porównaniu do danych z 2017 r. zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce z 5 proc. do 4 proc. Pozostałe wskaźniki nie uległy zmianie r/r. I tak, zatrudnienie na pełen etap utrzymuje się na poziomie 91 proc., stopa zatrudnienia na poziomie 63 proc, a różnica pomiędzy aktywnymi zawodowo mężczyznami i kobietami to nadal 14 proc.

Najwyższe miejsca podium w tegorocznym zestawieniu Women in Work Index niezmiennie zajmują Islandia i Szwecja, a 3. miejsce należy do Nowej Zelandii. Wysoko, bo aż na 4. pozycji uplasował się inny kraj naszego regionu, Słowenia. Pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej są na odleglejszych miejscach: Węgry - 14, Estonia - 20, Czechy - 24, Słowacja - 26. Ostatnie miejsca zestawienia zajmują Grecja, Meksyk i Korea Płd.

Ranking PwC (Źródło: Raport Women in Work Index) Ranking PwC (Źródło: Raport Women in Work Index)

Od 2000 r. największy awans w zestawieniu zaliczyły Luksemburg (o 17 pozycji), Polska (o 11 pozycji) i Belgia (o 10 pozycji). Z kolei największe spadki zanotowały Stany Zjednoczonych (o 14 pozycji), Austria (o 13 pozycji) i Portugalia (o 11 pozycji).

Autorzy raportu podkreślają, że gdyby wszystkim krajom OECD udało się podnieść poziom zatrudnienia kobiet do tego notowanego w Szwecji (81 proc.), PKB całej grupy mógłby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 6 bln dolarów.

- Mimo ogromnego postępu, jakiego dokonały kraje OECD w ostatnim czasie w zakresie wyrównywania szans kobiet na rynku pracy, nadal istnieje duży potencjał w tym obszarze, także ten ekonomiczny. Aby można było go skutecznie wykorzystać, konieczna jest współpraca pracodawców i rządów poszczególnych państw w kwestii zwiększania aktywności zawodowej kobiet i tworzenia przejrzystych zasad równego wynagradzania - podkreśla Zlata Elksnina, lider Diversity & Inclusion w PwC na Europę Środkowo-Wschodniej.

Luka płacowa ciągle dużym wyzwaniem

Zgodnie z opublikowanymi w raporcie „Women in Work Index” danymi luka płacowa w Polsce na przestrzeni ostatnich lat uległa zmniejszeniu. Według zaktualizowanych danych Eurostatu i OECD gender pay gap w Polsce wynosił w 2017 r. 7 proc., a w 2018 r. 5 proc. Jak podkreślają eksperci PwC, nie oznacza to, że luka na poziomie 5 proc. w pełni oddaje skalę tego zjawiska, jest raczej pokazaniem trendu.

Dane Eurostatu, na których w głównej mierze bazuje analiza PwC, mierzy różnicę w średnich godzinowych zarobkach wszystkich pracowników płci męskiej i żeńskiej dla wszystkich sektorów, oprócz rolnictwa i administracji publicznej.

W zestawieniu za 2018 r. gender pay gap na poziomie takim jak w Polsce notowany był jeszcze w Belgii i Grecji, a 4 proc. w Luksemburgu. Autorzy raportu podkreślają, że na poziom luki płacowej wpływ ma co najmniej kilka czynników, w tym te makroekonomiczne.

Czytaj też: Kobiety na rynku pracy wciąż muszą walczyć o swoją pozycję

Niższa luka płacowa występuje w krajach, w których m.in. jest wyższy PKB, wyższe wydatki publiczne na świadczenia rodzinne oraz duży odsetek kobiet prowadzących własny biznes. Z kolei negatywny wpływ na lukę płacową mogą mieć długość płatnego urlopu macierzyńskiego i mniejsza liczba kobiet aktywnych zawodowo w porównaniu do aktywnych zawodowo mężczyzn.

- Działania mające na celu wyrównanie zarobków kobiet i mężczyzn w niektórych państwach przyjmują formę zmian w prawie. Przykładem może być Islandia, która w 2018 r. wprowadziła ustawowy obowiązek (dla spółek objętych regulacją) uzyskania rządowego certyfikatu poświadczającego, że kobiety i mężczyźni są wynagradzani za taką samą pracę w taki sam sposób - mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor w PwC.

- W przeciwnym razie otrzymają finansowe kary. Warto podkreślić, że ogromną rolę w kształtowaniu równej polityki płacowej mają też przedsiębiorcy, a zagadnienie equal salary staje się ważną częścią działań employer brandingowych. Część firm decyduje się na zewnętrzny audyt, którego pozytywnym efektem jest przyznanie organizacji certyfikatu równych płac - dodaje Narkiewicz-Tarłowska.

Certyfikat Równych Płac jest wydawany przez niezależną, szwajcarską fundację non-for-profit "EQUAL SALARY". Metoda certyfikacji została opracowana przez Uniwersytet w Genewie i uznana przez Komisję Europejską. Oficjalnym audytorem w zakresie certyfikacji jest PwC.

Nowe technologie a rynek pracy

Autorzy raportu PwC zwracają uwagę, że nowe technologie, takie jak automatyzacja i robotyka, będą miały wpływ na rynek pracy w przyszłości, w tym na te sektory, w których większość zatrudnionych stanowią kobiety. Pozytywny wpływ ma być widoczny w opiece zdrowotnej i opiece społecznej, gdzie spodziewany jest wzrost zatrudnienia, z kolei malejąca liczba miejsc pracy będzie miała miejsce w handlu i produkcji przemysłowej.

Czytaj też: Niebezpieczny trend. Kobiety po 45. roku życia znikają z rynku pracy

Polscy pracownicy są świadomi zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. 75 proc. respondentów badania PwC "Upskilling Hopes & Fears" jest pewna, że w związku z transformacją cyfrową ich praca w ciągu 6-10 lat będzie wyglądała inaczej. Jednocześnie, 63 proc. dostrzega w automatyzacji więcej szans niż zagrożeń. Co ważne, aż 89 proc. polskich pracowników wyraża gotowość do zdobywania nowych umiejętności, a nawet przekwalifikowania.

Istotną rolę w przygotowaniu pracowników na nadchodzące zmiany odgrywają pracodawcy. Obecnie - zdaniem badanych - 73 proc. pracodawców zapewnia możliwość udziału w szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych. Jednak tylko 27 proc. pracowników bierze w nich udział, a 71 proc. kształci się indywidualnie.

* Informacje o raporcie: Raport „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks powstaje w oparciu o dane OECD, Eurostatu oraz BLS i jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat).www.pulshr.pl | 07-07-2020 14:10:54