"Srebrna" Europa powinna i chce pracować


KM - 11 sty 2020 12:01


Z raportu "Starzejąca się Europa - spojrzenie na życie osób starszych w UE", opublikowanego przez Komisje Europejską wynika, że tzw. "siwiejąca" lub "srebrna" społeczność Starego Kontynentu wcale nie chce rezygnować z pracy.

Statystyki europejskie pokazują trwałą dynamikę wzrostu zatrudniania osób w wieku emerytalnym. W przeanalizowanym okresie (2008-2018) zanotowano wzrost zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie ponad 45 procent.  

Udział osób w wieku 55 lat lub starszych w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w Unii wzrósł z 12,1 proc. do 19,7 proc. w latach 2003–2018.

Zatrudnienie osób starszych według grup wiekowych (źródło: Komisja Europejska) Zatrudnienie osób starszych według grup wiekowych (źródło: Komisja Europejska)

Powodów takiej sytuacji jest kilka. Jak podkreślają autorzy raportu, "jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa finansowego na starość jest dłuższa praca. Starsi ludzie, którzy opóźniają przejście na emeryturę, zarabiają więcej pieniędzy, gromadzą dodatkowe uprawnienia emerytalne i mogą być w stanie zaoszczędzić część zarobków lub skierować je do prywatnego planu emerytalnego".

Samozatrudnienie, praca zdalna i na niepełny etat 

W 2018 r. prawie połowa (49,8 proc.) wszystkich pracujących mężczyzn w grupie wiekowej 65 plus było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Taką formę pracy częściej wybierają kobiety (64,1 proc.).

W większości państw członkowskich UE ponad połowa wszystkich starszych osób w wieku 65 lat i starszych, które pozostały zatrudnione, pracowała w niepełnym wymiarze godzin, przy czym odsetek ten przekroczył 75 proc. w Austrii i Holandii.

Na samozatrudnienie stawia 42 proc. pracowników w wieku emerytalnym. Na to rozwiązanie stawiają przede wszystkim mieszkańcy Grecji, Portugalii i Rumunii. Może to wynikać z faktu, że znaczna część siły roboczej to rolnicy. Dużą część samozatrudnionych stanowią także emeryci we Włoszech, Belgii, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii i Chorwacji.

W całej Unii Europejskiej mężczyźni i kobiety w wieku 65 lat lub więcej byli prawie trzy razy bardziej skłonni do pracy w domu niż ich koledzy w wieku 15-64 lata. Odsetek zatrudnionych mężczyzn w wieku 65 lat lub starszych, zwykle pracujących w domu, wyniósł 14,9 proc. (kobiety 14,2 proc.).

Osoby zatrudnione pracujące w domu, według płci i wieku (fot. Komisja Europejska) Osoby zatrudnione pracujące w domu, według płci i wieku (fot. Komisja Europejska)

W 2018 r. blisko jedna siódma (14,4 proc.) siły roboczej w Unii w wieku 65 lat lub więcej, było zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie.

Polska w ognie

W opublikowanych w maju 2019 roku zaleceniach, Komisja Europejska zauważyła, że Polska powinna podjąć działania, które zapewnią odpowiednią wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Ma to znaczenie dla polskiego rynku pracy, ale także dla wzrostu PKB. Zdaniem komisji w tym celu należy stworzyć system podwyższający rzeczywisty wiek emerytalny.

Pomóc ma w tym m.in. zaktywizowanie osób w wieku przed i emerytalnym do pracy. Polska wraz ze Słowenią, Rumunią, Chorwacją, Grecją i Luksemburgiem w 2018 roku znalazła się w grupie państw, w których mniej niż co druga osoba w wieku 55 plus miała pracę.

Wskaźnik zatrudnienia osób w tej grupie wiekowej kształtował się na poziomie 48,9 proc., co oznacza wzrost od 2003 r. o 21,8 pkt proc. (z 27,1 proc.).Ten sam wskaźnik w Słowenii wynosił 47 proc., w Rumunii 46,3 proc., Chorwacji 42,8 proc., Grecji 41,1 proc., a Luksemburgu 40,5 proc.

 www.pulshr.pl | 11-08-2020 21:12:28