Szkoły będą mogły lepiej dostosowywać kształcenie do lokalnego rynku pracy


AKC - 31 gru 2019 14:06


Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało kolejne umowy na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowane projekty dotyczą opracowania modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz opracowania programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży motoryzacyjnej i w branży mechanicznej.

Ze środków unijnych zostaną dofinansowane m.in. projekty związane z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Celem tych przedsięwzięć jest zwiększenie oferty krótszych, elastycznych form kształcenia dla dorosłych, które umożliwią szybkie przekwalifikowanie się i zwiększenie szans na rynku pracy.

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) MEN podpisało z:
 
- DGA dwie umowy o dofinansowanie projektów:

- Eduexpert dwie umowy o dofinansowanie projektów:

 Więcej informacji na stronie efs.men.gov.pl

Umiejętności dodatkowe dla zawodów

MEN podpisało także umowy o finansowanie projektów związanych z opracowaniem programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży mechanicznej oraz branży motoryzacyjnej. Realizacja tych przedsięwzięć jest związana z koniecznością elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.www.pulshr.pl | 29-09-2020 08:47:21