Osoby niepełnosprawne w 2018 roku. GUS sprawdził, gdzie pracowały i się uczyły


PW - 3 gru 2019 20:41


Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w końcu 2018 roku większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym (78,1 proc.), a ponad połowa z nich znalazła zatrudnienie w sekcji „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” (114,3 tys.) lub w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” (84,7 tys.). W ubiegłym roku kształceniem i opieką w różnych placówkach i na różnym poziomie objęte było ponad 200 tys. osób niepełnosprawnych.

344,9 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2018 roku w podmiotach zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Wykonywali pracę głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (33,1 proc.), w tym detektywistycznej i ochroniarskiej (20,2 proc.) oraz usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (9,5 proc.). Co czwarty niepełnosprawny pracował w przetwórstwie przemysłowym (24,6 proc.). Zatrudnienie w opiece zdrowotnej znalazło 8 proc. mieszkańców z orzeczoną niepełnosprawnością.

- W dniu 31 grudnia 2018 r. 61,1 tys. osób niepełnosprawnych było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w tym 17,2 proc. osób miało prawo do zasiłku. W badanej grupie osób bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni (54,1 proc.) – wylicza Główny Urząd Statystyczny.

Struktura pracujących osób niepełnosprawnych (fot. stat.gov.pl) Struktura pracujących osób niepełnosprawnych (fot. stat.gov.pl)

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w grudniu 2018 r. w Polsce było 2,5 mln osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe i/lub ubezpieczonych przez płatników składek, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) lub orzeczenie o niezdolności do pracy (wydane przez ZUS).

Sprawdź też Masażyści, ślusarze i mechanicy. Osoby niepełnosprawne nauczą się zawodu.

- Pod względem płci w badanej zbiorowości osób z orzeczeniem nieznacznie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 55,4 proc. Biorąc pod uwagę wiek w zbiorze osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do pracy najczęściej występowali mężczyźni w wieku 63 lata (56,7 tys.). Ponad 50 tys. mężczyzn, posiadających orzeczenie, było w wieku 61, 62 lub 64 lata. Najwięcej kobiet z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy było w wieku 59 lat (36,6 tys.), 58 lat (32,8 tys.) oraz 60 lat (30,9 tys.). Mediana wieku mężczyzn z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy wynosiła 62 lata, a mediana wieku kobiet - 61 lat – wymienia GUS.

Najliczniejszą grupę wspomnianych osób stanowili mieszkańcy województwa śląskiego – 160,4 tys. mężczyzn i 120,9 tys. kobiet. Najmniej było ich w województwie opolskim (19,1 tys. kobiet i 26,9 tys. mężczyzn).

Liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (fot. stat.gov.pl) Liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (fot. stat.gov.pl)

- Połowa badanej zbiorowości mieszkała w województwach dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najwyższa wartość wskaźnika liczby osób z orzeczeniem na 10 tys. ludności wystąpiła w województwie lubuskim (933). Wskaźnik przekroczył 700 osób w województwach: wielkopolskim (740), małopolskim (725), warmińsko-mazurskim (723) i świętokrzyskim (721). Z kolei najmniej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy na 10 tys. ludności mieszkało w województwie opolskim (466). Ponadto wartość wskaźnika była mniejsza od 500 osób w województwach: mazowieckim (473) i podlaskim (490) – uszczegóławia GUS.

Gdzie się kształcili i znajdowali opiekę?

W roku szkolnym 2018/2019 działało 286 przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało 4,8 tys. dzieci. W pozostałych przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego opiekę znalazło 28,2 tys. dzieci niepełnosprawnych (2 proc. ogólnej liczby dzieci). Większość dzieci niepełnosprawnych uczęszczała do przedszkoli ogólnodostępnych (76,9 proc.), w tym integracyjnych (15,7 proc.) oraz przedszkoli z oddziałami integracyjnymi (12,7 proc.).

38 tys. dzieci uczyło się w specjalnych szkołach podstawowych, do oddziałów przy SP ogólnodostępnych uczęszczało natomiast 77,3 tys. uczniów. Łączna liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosiła 116 tys.

W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 371 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

- Spośród 19,1 tys. dostępnych miejsc wykorzystanych było 61,9 proc. Ponad 62 proc. wychowanków stanowiły osoby niepełnosprawne intelektualnie. W dalszej kolejności ośrodki zapewniały opiekę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (20,4 proc.), niesłyszącej i słabosłyszącej (7,6 proc.) oraz niewidomej i słabowidzącej (4,1 proc.) – podaje GUS.

Zobacz Niepełnosprawni na rynku pracy. Ponad milion nie pracuje w wieku aktywności zawodowej.

Według stanu na koniec września 2018, 207 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych udostępniało 8,8 tys. miejsc, z których wykorzystanych było 66,5 proc.

8,9 tys. uczyła się w gimnazjach specjalnych, a w oddziałach dla niepełnosprawnych przy gimnazjach ogólnodostępnych – 9,3 tys. Z indywidualnego trybu nauczania skorzystało 1,7 tys. uczniów, w tym 700 z niepełnosprawnością. W sumie liczba dzieci i młodzieży objętej kształceniem specjalnym na poziomie ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym wyniosła 34,7 tys. osób (3,0 proc. ogólnej liczby). 

- W szkołach policealnych dla młodzieży kształciło się 372 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1,6 proc. ogólnej liczby uczniów), w tym głównie w szkołach specjalnych (85,8 proc.). W roku akademickim 2018/2019 w uczelniach kształciło się 21,5 tys. osób niepełnosprawnych (1,8 proc. ogólnej liczby studentów), a ukończyło je 6,3 tys. osób (1,9 proc. ogólnej liczby absolwentów). Wśród doktorantów 2,6 proc. stanowiły osoby niepełnosprawne (1 tys. osób) – informuje GUS.www.pulshr.pl | 22-02-2020 01:49:13