Niepełnosprawni coraz lepiej sobie radzą na dolnośląski rynku pracy


AKC - 3 gru 2019 9:01


W przypadku osób z niepełnosprawnością, aktywizacja zawodowa wpływa nie tylko na integrację ze społeczeństwem czy sytuację ekonomiczną, zapewniając niezależność finansową, ale także pełni funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, rekompensując ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzonych w woj. dolnośląskim, liczba osób pracujących z niepełnosprawnościami rośnie.

W II kwartale 2019 r. populacja osób z niepełnosprawnością w woj. dolnośląskim w wieku 16 lat i więcej liczyła  275 tys., i była większa niż w I kwartale br. o 17 tys. i o 16 tys. większa niż w IV kwartale 2018 r.

W miastach, w analizowanym kwartale br. zamieszkiwało 65,5 proc. osób z niepełnosprawnością (wobec 69,0 proc. w I kw. 2019 r. i 67,2 proc. w IV kw. 2018 r.), a na wsi 34,5 proc. (wobec 31,0 proc.  w poprzednim kwartale i 32,8 proc. w IV kw. 2018 r.). Wśród osób z niepełnosprawnością najwięcej było osób  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (48,0 proc.), a następnie z lekkim (27,3 proc. ) i znacznym (24,7 proc.).

Niepełnosprawne osoby pracujące w wieku 16 lat i więcej w II kwartale 2019 r. liczyły 53 tys. osób (wobec 57 tys. w poprzednim kwartale i 46 tys. w IV kw. 2018 r.). Oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością kształtował się na poziomie 19,3 proc. (wobec 31,8 proc. w wieku 16-64 lata), podczas gdy w populacji ludności ogółem w wieku 15 lat i więcej wyniósł w II kw. br. 55,3 proc. . W relacji do IV kwartału 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wzrósł o 1,5 proc.

Czytaj też: Jest coraz lepiej, ale Europa nam uciekła. Państwo powinno dać dobry przykład

W II kwartale br. w miastach wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16 lat i więcej wyniósł 21,1 proc., a na wsi - 14,7 proc.

(źródło: GUS) (źródło: GUS)

 

Większość osób z niepełnosprawnością pracuje w sektorze prywatnym (85 proc. badanej zbiorowości), z tego ponad 90 proc. w roli pracowników najemnych.

Pracujący według badania popytu na pracę  

W końcu II kwartału 2019 r. liczba pracujących osób niepełnosprawnych w woj. dolnośląskim w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosła 42,8 tys. W relacji do I kwartału 2019 r. zwiększyła się o 7,5 proc., a w relacji do IV kwartału 2018 r. - wzrosła o 1,2 proc. Udział pracujących osób z niepełnosprawnością w liczbie pracujących ogółem stanowił 4,3 proc.

Większość osób z niepełnosprawnością, tj. 85 proc. z nich (36,3 tys.), pracowało w sektorze prywatnym, ale także w przedsiębiorstwach powyżej 49 osób pracujących (32,3 tys.), bo aż 3/4 ogółu pracujących osób z niepełnosprawnością. W przedsiębiorstwach małych, do 9 osób pracujących, pracowała co 20. osoba z niepełnosprawnością.

W końcu II kwartału 2019 r. najwięcej osób z niepełnosprawnością, tj. 17,7 tys., pracowało w sekcji administrowanie i działalność wspierająca, a następnie w przetwórstwie przemysłowym (5,9 tys.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (3,8 tys.).

Czytaj też: Niepełnosprawni na rynku pracy. Ponad milion nie pracuje w wieku aktywności zawodowej

W odniesieniu do końca IV kwartału 2018 r. liczba osób z niepełnosprawnością w tych dwóch sekcjach, tj. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz w administrowaniu 
i działalności wspierającej zwiększyła się odpowiednio o 33,3 proc. i o 6,3 proc., natomiast zmniejszyła się w sekcji przetwórstwo przemysłowe (o 6,6 proc.).

(źródło: GUS) (źródło: GUS)

W przypadku działów PKD 2007  (Polska Klasyfikacja Działalności), w końcu II kwartału 2019 r. najwięcej osób z niepełnosprawnością pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością detektywistyczną i ochroniarską (8,9 tys. osób, tj. 20,8 proc. ogółu pracujących osób z niepełnosprawnością) oraz działalnością usługową związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (7,2 tys., tj. 16,7 proc.).

Spośród ogółu pracujących osób niepełnosprawnych w końcu II kwartału br. 4,6 tys. osób pracowało na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełno-sprawności. W relacji do I kwartału br. liczba osób pracujących na specjalnie dostosowanych stanowiskach zwiększyła się o 19,7 proc., a w relacji do końca IV kwartału 2018 r. wzrosła o 26,3 proc.

Czytaj też: Niepełnosprawni z niskimi emeryturami i rentami dostaną 500 plus

Liczba zakładów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w końcu II kwartału 2019 r. wyniosła 1,8 tys. i w skali kwartału ich liczba zmniejszyła się o 6,3 proc., a w porównaniu do końca IV kwartału 2018 r. - zmniejszyła się o 21,4 proc.

Najczęściej możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością zgłaszały przedsiębiorstwa działające w sekcji: przetwórstwo przemysłowe, handel; naprawa pojazdów samochodowych, ale także zakwaterowanie i gastronomia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. W końcu II kwartału br.  we wszystkich wymienionych wyżej sekcjach liczba zakładów, która zgłosiła zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wahała się między 200 a 300.

Bezrobotne osoby niepełnosprawne 

W końcu czerwca 2019 r. liczba niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 4,9 tys., w tym 16,8 proc. osób miało prawo do zasiłku. W relacji do końca grudnia 2018 r. zaobserwowano zmniejszenie liczby niepełnosprawnych osób bezrobotnych o 4,6 proc.

W końcu czerwca 2019 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych osób z niepełnosprawnością stanowiły osoby w wieku 45-59 lat (tj. 48,3 proc. ogółu bezrobotnych osób z niepełnosprawnością). Odsetek tej grupy osób w relacji do końca grudnia 2018 r. obniżył się o 1,0 proc. Z kolei niepełnosprawne osoby niemające pracy, ale poszukujące jej aktywnie w wieku 24 lata i mniej stanowiły w końcu czerwca 2019 r. 3,0 proc. (wobec 3,2 proc. w końcu grudnia 2018 r.).

Ze względu na to, że osoby z niepełnosprawnością mają relatywnie niski poziom wykształcenia, w związku z tym, w zbiorowości bezrobotnych osób z niepełnosprawnością najwyższy odsetek stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. W końcu czerwca br. osoby z takim wykształceniem stanowiły 68,6 proc. ogółu bezrobotnych osób z niepełnosprawnością (wobec 68,4 proc. w końcu grudnia 2018 r.).

 (źródło: GUS) (źródło: GUS)

Choć grupa bezrobotnych osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem sukcesywnie zmniejsza się, to w tej grupie są nadal osoby niepracujące, ale aktywnie poszukujące pracy. W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 295 osób niepełnosprawnych  z wyższym wykształceniem, tj. o 10,9 proc. osób mniej niż w końcu grudnia 2018 r. (wobec spadku o 7,4 proc. w zbiorowości osób pełnosprawnych z wyższym wykształceniem). W strukturze bezrobotnych osób niepełnosprawnych obserwuje się także obniżenie odsetka osób z wykształceniem wyższym z 6,5 proc. w końcu grudnia 2018 r. do 6,1 proc. w końcu czerwca 2019 r.

Na podstawie analizy bezrobocia w końcu czerwca 2019 r. można było zauważyć, że podczas gdy  w zbiorowości bezrobotnych osób pełnosprawnych najwięcej było osób z krótkim stażem pracy, tj. 1-5 lat (25,7 proc. ogółu pełnosprawnych osób bezrobotnych), tak w przypadku osób  z niepełnosprawnością największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby doświadczone, ze stażem pracy 10-20 lat (22,0 proc. ogółu niepełnosprawnych osób bezrobotnych).

Czytaj też: Niepełnosprawni pracują ponad limit? Nie zawsze z własnej woli

Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy powyżej 12 miesięcy wyniosła w końcu czerwca br. 2,2 tys., co stanowiło 45,0 proc. ogólnej liczby bezrobotnych z niepełnosprawnością (wobec 44,0 proc. w końcu grudnia 2018 r.). Z kolei osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy przez okres do 1 miesiąca stanowiły 7,7 proc. ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych osób bezrobotnych (wobec 8,2 proc. w końcu grudnia 2018 r.).

W końcu czerwca 2019 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 612 ofert pracy dla bezrobotnych osób z niepełnosprawnością, tj. o 131 ofert pracy więcej niż w końcu grudnia 2018 r. Na 1 ofertę pracy przypadało w końcu czerwca br. 8 bezrobotnych osób z niepełnosprawnością (w końcu grudnia 2018 r. - 11).

 www.pulshr.pl | 28-02-2020 19:09:02