Własność przemysłowa pod większą ochroną


PAP/AT - 18 paź 2019 16:02


Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, upraszczającej postępowania przed Urzędem Patentowym i zwiększającej dostępność pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków.

Uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie głosami 85 senatorów.

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało nowelę, najważniejsze zmiany, jakie zakłada ustawa to doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dotyczących ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych.

Zdaniem MPiT nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Zakłada, że pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.

"Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych" - wyjaśnia MPiT.

Czytaj też: Przedsiębiorcy z większym dostępem do reprezentacji przed Urzędem Patentowym

Inne ważne rozwiązania, na które wskazał resort, to doprecyzowanie pojęcia wynalazku i wyeliminowanie niejasności dotyczących ochrony praw własności przemysłowej. "Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji" - poinformowano. Po zmianach Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego - dodano.

Przewidziano też "usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym (UP), w tym przyspieszenie postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji". Według MPiT możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. "To oznacza, że przedsiębiorstwa szybciej będą uzyskiwać prawa wyłączne (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia" - informują autorzy zmian.

Wskazano też na zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu trzech lat od jej rozpoczęcia.

Z kolei wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego ma umożliwić zgłaszającemu - już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku - uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat "stanu techniki".

"To oznacza, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej" - tłumaczy MPiT.

Nowe regulacje mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.www.pulshr.pl | 12-07-2020 15:16:17