Ratownicy medyczni doczekają się dodatkowych urlopów. Będzie nowe prawo


PAP/PSZ - 20 wrz 2019 14:19


Uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników i zasad ich odpowiedzialności zawodowej - przewiduje skierowany przez Ministerstwo Zdrowia 20 września do konsultacji projekt ustawy.

W uzasadnieniu wskazano, że "dla dalszego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju zawodu ratownika medycznego konieczne jest stworzenie możliwości, jakie daje powołanie samorządu zawodowego, jak też zgrupowanie w jednej ustawie przepisów o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia".

Regulacja wprowadza więc do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych jak: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.

Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister zdrowia.

Ponadto projekt zakłada m.in. wprowadzenie uprawnienia dla ratowników medycznych do skorzystania z 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego.

"Przyznanie takiego uprawnienia ratownikom medycznym wynika wprost z treści pkt 3 porozumienia zawartego w dniu 24 września 2018 r. przez Ministra Zdrowia z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ 'Solidarność'. Realizacja postanowień przedmiotowego porozumienia podlega ocenie przez środowisko ratowników medycznych i stanowi warunek dla zachowania spokoju społecznego" - wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Projektowana ustawa zawiera przepisy dotyczące kształcenia ratowników medycznych, które są zawarte w obowiązującej ustawie o PRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.

Obecnie obowiązujące przepisy oraz projekt zakładają także, że osoby, które rozpoczną po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, i uzyskają tytuł zawodowy licencjata, będą zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

W myśl projektu, zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która m.in. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu oraz wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu.

Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych.

Autorzy regulacji podnoszą, że ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.

W projekcie przewiduje się też odpowiedzialność w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia wobec osoby, która bez uprawnień wykonuje czynności ratownika medycznego.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia liczba ratowników medycznych na dzień 1 kwietnia 2019 r. wynosiła 23419. Liczba stanowi liczbę etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych wykazanych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W tym ratownicy medyczni wykonujący zawód w zespołach ratownictwa medycznego stanowią 19901 z czego 14950 ratowników medycznych udzielało czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałe 3802 udzielało świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych (dane zawarte w Wojewódzkich Planach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) na dzień 31 grudnia 2018 r.). Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownik medyczny może wykonywać zawód również w innych podmiotach, także poza systemem ochrony zdrowia.

W OSR podano, że zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) liczba ratowników medycznych wykonujących zawód w jednostkach Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej wynosi 775 osób. Z kolei zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Obrony Narodowej, ratownicy medyczni wykonujący zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest MON oraz w jednostkach podległych MON niebędących podmiotami leczniczymi wynosi około 2000 osób.

Wobec powyższego - jak wskazano - wydaje się zasadne oszacowanie całkowitej liczby ratowników medycznych na poziomie około 25 tys. W większości są zatrudnieni w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego.www.pulshr.pl | 08-08-2020 07:16:26