Firma przyszłości - firma 4.0?


pt - 17 sie 2019 19:11


Prognozy specjalistów z dziedziny HR nie pozostawiają złudzeń – przedsiębiorcy muszą skupić się na wprowadzeniu realnych zmian w organizacjach w odpowiedzi na toczące się na całym świecie transformacje społeczne i gospodarcze. Takie wnioski zostały postawione w tegorocznym   raporcie   firmy   Deloitte   „Global   Human   Capital   Trends   2019”.

O odpowiedzialnej firmie 4.0 mówi Krzysztof Inglot, prezes firmy rekrutacyjnej Personnel Service. Zdaniem eksperta tego rodzaju przedsiębiorstw będzie coraz więcej.

-  Firmy   zdają   sobie   sprawę   z   utrzymującego   się   rynku   pracownika.   Przetrwają ci, którzy rozumiejąc istotę problemu, wprowadzą rozwiązania zgodne z obowiązującymi trendami - komentuje Krzysztof Inglot. Identyfikowane   przez   twórców   raportu   kwestie  wymuszające   opisywane   zmiany  społeczne i gospodarcze to przede wszystkim rozwój nowych technologii, rozwój gospodarczo-polityczno-kulturowy oraz rewolucja przemysłowa 4.0. Wszystkie te czynniki znacząco wpływają na szeroko pojęty rynek pracy – działające na nim firmy, pracowników.

Firma 4.0

W odpowiedzi na zachodzące procesy rynek, dotychczas zwrócony ku automatyzacji i skupiony przede   wszystkim   za   wzroście   gospodarczym,   kieruje   swoją   uwagę   na   kwestie   dotychczas pozostające na dalszym planie. Firma 4.0. to organizacja, która oprócz na generowaniu zysków skupia  się  także  na  dbaniu  o  swoje  otoczenie  i  interesariuszy  – w   tym  pracowników.  Firmy wychodzą poza deklaracje wynikające z ich określonej misji czynią starania, by wynikiem ich działań były mądre i etyczne decyzje ukierunkowane na drugiego człowieka.

-  Jak wynika z raportu, taka postawa jest wręcz wymogiem w dzisiejszych czasach, gdy coraz trudniej pozyskać i jeszcze trudniej utrzymać na dłużej pracownika. Świadomy przedsiębiorca nie może zaniedbywać interesu zatrudnionych, stąd nie tylko coraz szerszy wachlarz  dodatkowych benefitów,   ale   także   inwestowanie   w   ich   rozwój   i stawianie   na   określanie   drogi   rozwoju   w organizacji - mówi Krzysztof Inglot.

Na jakich zasadach działa firma 4.0? Firma 4.0 kieruje się konkretnymi zasadami. Wszystkim im przyświeca główna myśl, by człowiek stał w centrum zainteresowania:

1.  Cel i sens - zarówno organizacja, jak i pracownicy do niej należący, muszą mieć określony cel swojej pracy oraz poczucie sensu, tego co robią. Należy pamiętać, że ma on wykraczać poza generowanie zysku i przede wszystkim być nastawiony na innych.

2.  Etyka i uczciwość - korzystając z dostępnych technologii i systemów, organizacja powinna postępować   w   sposób   etyczny   i   uczciwy.   Dzisiejszy   przedsiębiorca   dba   o odpowiedni monitoring danych i to, w jaki sposób są przetwarzane. Wymuszają tona nim regulacje prawne jak chociażby RODO, ale także świadomość ryzyka, jakie niesie za sobą brak kontroli nad danymi.

3.  Rozwój i pasja - pracownicy rozwijają swoje pasje i mają możliwości rozwoju osobistego.

4.  Współpraca i więzi osobiste - istotna jest także wymiana opinii pomiędzy pracownikami, którzy w zespołach budują więzi osobiste.  Pomimo rozwijającej się automatyzacji, wciąż widoczny jest aspekt ludzki.

5.  Przejrzystość i otwartość  - organizacja jest transparentna, wymiana informacji zachodzi w sposób otwarty.

Pracodawcy chętniej inwestują w pracowników

 Chęć zmiany nastawienia na pro pracownicze potwierdza także coroczny raport 2019 Employee Benefits Survey  sporządzany na podstawie badań przeprowadzanych przez Society for Human Resource Management. Według niego ankietowani pracodawcy zdecydowanie chętniej zwiększali budżet   na   benefity   pracownicze   -   tylko   3 proc.   ankietowanych   obniżyło   budżet   na   benefity w którejkolwiek   z   omawianych   kategorii.   Najbardziej   popularnym   obszarem,   który   był deklarowany jako ten, gdzie będą zwiększane wydatki, był obszar zdrowia i dobrego samopoczucia.

W Polsce 87 proc. pracowników pobiera benefity pozapłacowe. Najczęściej jest to prywatna opieka zdrowotna,   karta   sportowa   i   dofinansowanie   szkoleń.   Wymienione   dodatki   stają   się   powoli standardem, dlatego pracodawca, żeby wyróżnić się spośród konkurencji musi opracować taką politykę benefitów, by odpowiadała na realne potrzeby pracowników. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na to, czy pracownicy to osoby pracujące fizyczne, czy mają rodziny, czy ich miejsce pracy oddalone jest od ich miejsca zamieszkania.

Człowiek vs automatyzacja

Inna  grupa badawcza,  PwC, alarmuje,  że do 2025 r.  luka pracownicza  znacząco się pogłębi. Z szacunków PwC wynika, że do 2025 r. na rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Problem   ten   rozwiązać   może   sztuczna   inteligencja.   Rzeszę   osób   czeka   przekwalifikowanie. Specjaliści z McKinsey alarmują, że skala tego zjawiska może być większa niż w przypadku transformacji w przeszłości związanej z produkcją i rolnictwem.

Pocieszającym faktem jest to, że nawet jeśli pewne grupy zawodowe zostaną wyparte przez maszyny, człowiek wciąż będzie potrzebny - będzie miał tylko nowe zadania do wykonania. Pojawią się także zupełnie nowe zawody   związane   z   ciągłym   rozwojem   przemysłu   i   miast.   Wobec   tak postawionych   hipotez zasadnym wydaje się skierowanie większej uwagi na czynnik ludzki w pracy - mimo rosnącej wokół automatyzacji to pracownik w dalszym ciągu odgrywać będzie nieocenioną rolę.

Prognozy na przyszłość

Choć branża rekrutacyjna zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne są to zmiany do wprowadzenia, jedynie   14 proc.   szefów   firm   w   Polsce   jasno   deklaruje   gotowość   wprowadzenia   biznesu odpowiedzialnego 4.0.

- Liczba ta z całą pewnością będzie wzrastać – mówi Krzysztof Inglot - jest to nieuniknione   wobec   obecnych   napięć   na   rynku   pracy   związanych   z   nierównymi wynagrodzeniami   i   obawami   dotyczącymi   automatyzacji.   Mimo   tego,   że   jesteśmy   świadkami postępu technologicznego, jakiego jeszcze nie było, w dalszym ciągu to człowiek jest faktycznym motorem sprawczym wszelkich działań.www.pulshr.pl | 20-02-2020 14:40:11