Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania do zmiany. Oto stawki


AW/PAP - 13 sie 2019 16:33


Zwiększenie o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, przewiduje przyjęty we wtorek (13 sierpnia) przez rząd projekt zmian w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Regulacja ta, przedłożona przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r.

Ile zarobią młodociani?

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15. a 18. rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, aby wynosiło ono: w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł, wzrost o 25 proc.); w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł, wzrost o 20 proc.) oraz w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł, wzrost o ponad 16 proc.).

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

Refundacje dla pracodawców

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Pracodawca, który zechce skorzystać z takiej refundacji, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy. 

- Pracodawca będzie miał na to 30 dni od daty wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Pracodawca, który nie złoży wniosku we wskazanym terminie, będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Centrum edukacji i pracy młodzieży, które przyjmować będzie wnioski przekaże je do właściwej komendy wojewódzkiej OHP, która rozpatrzy wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok i w terminie 30 dni od dnia wpływu do centrum edukacji wniosku o zmianę umowy zawiadomi pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Następnie w przypadku uwzględnienia wniosku, komenda wojewódzka OHP zawrze z pracodawcą aneks do umowy. W przypadku, gdy dla pracowników młodocianych pracodawcą są jednostki organizacyjne OHP, centrum edukacji i pracy młodzieży jedynie informuje jednostki OHP, którym przyznano refundację przed dniem wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych, o wysokości refundacji uwzględniającej zmianę stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Młodociani na rynku pracy

Przypomnijmy, od 1 września 2018 r. firmy mogą zatrudniać pracowników młodocianych od 15. roku życia. Wcześniej, poza pewnymi wyjątkami, granicą był 16. rok życia. Jak tłumaczyła Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco dla pracodawców zatrudnianie młodocianych wiąże się jednak z kilkoma dodatkowymi wymogami.

– Pracownik młodociany może wykonywać jedynie lekką pracę, która nie spowoduje zagrożenia dla jego zdrowia czy rozwoju psychofizycznego i nie będzie przekraczała możliwości fizycznych.

Dodatkowo pracownikom, którzy nie ukończyli 18 lat, przysługują specjalne zasady w obszarze urlopów. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany zyskuje prawo do 12 dni roboczych wolnego, a po roku pracy - do 26 dni – mówiła Wicha.

W efekcie obostrzenia te ograniczają liczbę firm, które decydują się na zatrudnienie młodocianego pracownika. – Częściej to samym nastolatkom zależy na pracy bardziej – chcą zarobić na wakacje lub drobne wydatki – dodaje dyrektor generalna Adecco. 

Maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych wynosi 12 godzin. Norma dobowa w dniu, w którym odbywają się zajęcia szkolne, nie może przekraczać dwóch godzin. W okresie ferii szkolnych tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać natomiast 35 godzin, a dobowy – 7 godzin. Określone normy czasu pracy nie mogą zostać przekroczone także w przypadkach, gdy młodociany wykonuje pracę na rzecz kilku pracodawców.

– U nas mało kto korzysta z możliwości zatrudniania pracowników młodocianych. Należy zwrócić uwagę, że ponad 90 proc. osób do 18. roku życia w Polsce to osoby, które się uczą, czyli nie są za bardzo dyspozycyjne, aby podejmować pracę, poza okresem przerwy w nauce – podczas wakacji, ferii czy przerw świątecznych. Pracodawcy nastawiają się raczej na pracowników 18+ niż poniżej tej granicy – wyjaśnia Andrzej Kubisiak, dyrektor ds. analiz Work Service.www.pulshr.pl | 16-12-2019 13:37:20