Sektor SSC/BPO ciągle rośnie. Codziennie przybywa 85 nowych miejsc pracy


jk - 12 cze 2019 13:59


Całkowite zatrudnienie w sektorze w Polsce wynosi 307 tysięcy pracowników – wynika z najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019” współtworzonego wraz z EY, Randstad Polska, Randstad Sourceright oraz JLL. To wzrost na poziomie 10 proc. w stosunku do 2018 roku.

Raport ABSL wskazuje, że liczba zatrudnionych w centrach usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D w Polsce w pierwszym kwartale 2019 r. była o 10 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Przybyło zatem 28 tys. miejsc pracy.

Czytaj też: Dyrektor Cisco o wyzwaniach i zagrożeniach sektora SSC/BPO

W ciągu ostatnich trzech lat dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy w sektorze. Wzrost ten będzie się utrzymywał, a według najbardziej prawdopodobnego scenariusza wielkość zatrudnienia w usługach biznesowych w Polsce w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnie poziom 336 tys. Ponad połowa, bo 55 proc. nowych miejsc pracy powstała w trzech największych ośrodkach usług biznesowych w kraju – w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu.

Ważna jest jakość

- Firmy z sektora nie tylko stale zwiększają zatrudnienie, ale także podnoszą poziom i zakres świadczonych w kraju usług. Są to coraz częściej skomplikowane procesy wymagające odpowiednich umiejętności i wykształcenia zatrudnionych w sektorze pracowników. Widać wyraźny trend w przenoszeniu i tworzeniu w Polsce globalnych, seniorskich stanowisk, które mają przełożenie na kilkanaście rynków – komentuje Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL oraz dyrektor zarządzający Accenture Operations.

- Często wysoko wyspecjalizowane zespoły tworzone w kraju posiadają unikatowy zestaw umiejętności i realizują usługi dla klientów globalnych. Wraz z podnoszeniem poziomu świadczonych usług, rosną również wynagrodzenia. Wykształceni Polacy nie muszą emigrować, mogą w kraju rozwijać swoje kariery, a nasza konkurencyjność opiera się̨ przede wszystkim na kapitale ludzkim, wiedzy i umiejętnościach potencjalnych pracowników - dodaje.

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez ABSL, w którym firmy wskazały 60 proc. ogółu obsługiwanych przez siebie procesów jako zaawansowane i wiedzochłonne. Wskaźnik ten był zdecydowanie wyższy w grupie centrów IT/R&D i wyniósł 70 proc. Ponadto w porównaniu do 2018 r. zwiększył się udział stanowisk specjalistycznych w strukturze zatrudnienia centrów usług (o 5 punktów procentowych).

Liderzy usług biznesowych wśród miast

Centra nowoczesnych usług biznesowych wygenerowały miejsca pracy w blisko 50 miastach w Polsce, w tym dziewiętnastu, w których zatrudnienie w sektorze wynosi co najmniej 1 tys. osób. W 11 największych ośrodkach usług biznesowych w Polsce zatrudnionych jest 95 proc. pracowników branży.

Zdecydowanym liderem pod względem zatrudnienia w sektorze pozostaje niezmiennie Kraków. W krakowskich centrach usług pracuje 70 tys. osób, co przekłada się na blisko 23 proc. udział miasta w strukturze zatrudnienia branży w kraju.

Ponad 56 tys. miejsc pracy sektor stworzył w Warszawie, a 47,5 tys. we Wrocławiu. Warto dodać, że zdecydowana większość nowych miejsc pracy (70 proc.) wygenerowanych przez sektor w okresie od pierwszego kwartału 2016 r. do pierwszego kwartału 2019 r. jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia w dotychczas funkcjonujących już centrach usług. Pozostałe 30 proc. to efekt nowych inwestycji.

Wśród analizowanych głównych ośrodków usług biznesowych, największym procentowym wzrostem zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatniego roku charakteryzowały się Poznań i Katowice wraz z obszarem metropolitalnym. W obu ośrodkach liczba miejsc pracy wzrosła o 14 proc. rok do roku. W pierwszej trójce miast o największym wzroście znalazła się również Warszawa (wzrost 12 proc. rok do roku).

Z kolei w ciągu ostatniego roku największa liczba nowych centrów usług powstała w Warszawie, Krakowie i Trójmieście – było to kolejno 15, 13 i 12 nowych inwestycji. Dokładnie to samo grono ośrodków charakteryzowało się największą liczbą nowych inwestycji w poprzednim analizowanym okresie (od pierwszego kwartału 2017 r. do końca pierwszego kwartału 2018 r.). Wymienione ośrodki skupiają blisko połowę ogólnokrajowej liczby inwestycji w centra usług (45 proc.), które rozpoczęły działalność od początku 2018 r.

Sektor ma zdecydowanie największy wpływ na lokalny rynek pracy w Krakowie i Wrocławiu. W obu tych ośrodkach można mówić o usługach biznesowych jako specjalizacji lokalnej.

Potencjał miast średnich

Warto dodać, że wyniki badań ABSL przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ("Potencjał Miast Średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D") wskazują że wybrane miasta średnie w Polsce mogą stać się alternatywnymi miejscami lokalizacji nowoczesnych usług biznesowych.

- Szanse na rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w badanych miastach są̨ silnie zróżnicowane. Zależą̨ od sytuacji poszczególnych ośrodków w zakresie analizowanych w raporcie czynników lokalizacji inwestycji istotnych z punktu widzenia sektora. Najwyżej ocenione miasta w raporcie - Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła - charakteryzują się̨ co najmniej ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla centrów BPO, SSC, IT, R&D i mogą̨ stać́ się̨ trwałym elementem ekosystemu sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ich szanse na rozwój analizowanej branży zależą̨ jednak od szeregu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych na poziomie lokalnym – komentuje Janusz Górecki, head of research w ABSL.

Struktura zatrudnienia w sektorze oraz dalszy rozwój

Sektor charakteryzuje duży odsetek zatrudnionych cudzoziemców – 14 proc. pracowników sektora to obcokrajowcy. Stanowi to około 35 tys. osób. Struktura zatrudnienia w sektorze odznacza się̨ również dużym odsetkiem młodych osób – aż 71 proc. pracowników to osoby w wieku do 34 lat.

- Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności, w tym językowe oraz konkurencja w pozyskiwaniu pracowników to codzienność pracodawców w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. To sprawia, że firmy coraz bardziej świadomie podchodzą do budowania wizerunku atrakcyjnej marki pracodawcy. Inwestują w działania ukierunkowane na zarządzanie talentami poprzez umożliwianie im ciągłego rozwoju, oferowanie rozbudowanych i atrakcyjnych ścieżek karier czy też programów rozwoju umiejętności menedżerskich – wyjaśnia Katarzyna Potrzuska, senior account manager SSC/BPO w Randstad Polska.

Ważnym aspektem rynku pracy w obszarze nowoczesnych usług biznesowych jest fakt, że wraz z rozwojem zaawansowania procesów funkcjonujących w centrach, standardami stają się funkcje jeszcze tak niedawno postrzegane jako unikatowe, przykładem czego jest obszar Data Science.

Przyszły wzrost sektora w Polsce zapowiadają plany firm zrzeszonych w ABSL. 85 proc. badanych firm ma w planach zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jest to wynik o 2 punkty procentowe większy niż w badaniu z 2018 r. Ponadto 87 proc. centrów planuje w ciągu najbliższego roku poszerzyć zakres swojej działalności. Jest to najwyższy odsetek od 2017 r. (włącznie). Wśród firm mających w planach rozszerzenie działalności większość bierze pod uwagę zarówno zwiększenie zakresu działalności o nowe procesy jak i o obsługę nowych rynków.

-  Dalszy rozwój sektora będzie zależał w dużej mierze od tego czy centra usług biznesowych będą umiały wykorzystać szanse, które się przed nim pojawiają. Oczekiwaniem zarządów korporacji i ambicją samych centrów jest przejęcie odpowiedzialności za transformację w organizacji i stanie się siłą napędową we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Potrzeba do tego zmiany podejścia: myślenia o sobie w kategorii „jesteśmy częścią biznesu”, a nie „obsługujemy biznes”, nastawieniu się na wartość tworzoną dla firmy i jej klientów raczej niż tylko na wydajność pracy oraz znalezieniu sposobu na o wiele większe wykorzystanie technologii – dodaje Marek Grodziński, regionalny lider praktyki GBS w EY Advisory.www.pulshr.pl | 18-09-2019 02:49:33