Absencja chorobowa pracowników to problem większy niż się wydaje. Dla pracodawców


ZWI - 10 maj 2019 9:00


Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

Eksperci obecni na spotkaniu zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników szczepieniami ochronnymi. Jest to profilaktyka bardzo efektywna kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych powoduje wzrost kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez budżet państwa.

Spotkanie zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” (fot.mat.pras.) Spotkanie zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” (fot.mat.pras.)

Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie mazowieckim, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa.

Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy.

- Od pewnego czasu województwo mazowieckie jest w czołówce zachorowalności na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM). Liderem w Polsce jest wciąż województwo podlaskie, ale Mazowsze plasuje się w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych regionów Polski. Zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne sprzyjają kleszczom. Badania potwierdzają, że każdego roku przybywa kleszczy. Popularność aktywności na świeżym powietrzu dodatkowo sprzyja okazjom do wzrostu pokłuć kleszczowych. Istnieje też wiele zawodów, które narażają pracownika na częstszy kontakt z naturalnym środowiskiem bytowania kleszcza, co w konsekwencji może prowadzić do poważnej choroby wirusowej jaką jest Kleszczowe Zapalenie Mózgu - mówi prof. dr hab. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu czterech tygodni po ukłuciu przez pasożyta. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić u części chorych do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych. Proces terapeutyczny odbywa się w warunkach szpitalnych i może trwać nawet wiele tygodni, a leczenia przyczynowego niestety brak. Konieczna jest również wielomiesięczna rehabilitacja, co powoduje długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i uświadamianie ludziom, że szczepienia są najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie w grupach ryzyka zawodowego – dodała prof. Zajkowska.

Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

- Jestem nie tylko prezesem fundacji „Aby Żyć”, ale także przedsiębiorcą. Sam niejednokrotnie odczuwałem skutki nieobecności pracowników z powodu choroby. Koszty takiej absencji są ogromne. Województwo mazowieckie przoduje w wykrytych przypadkach zachorowalności na meningokoki oraz pneumokoki, z kolei w przypadku KZM jest cały czas w pierwszej trójce. Dlatego zachęcam właścicieli firm oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach do wdrażania działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników - wyjaśnił Andrzej Kuczara, prezes Fundacji Aby Żyć, współorganizator wydarzenia.

- Widzę na przykładzie swoich pracowników, że są to działania bardzo skuteczne i efektywne kosztowo. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą uzyskanych oszczędności otrzyma się zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, a co za tym idzie zmniejszenia absencji i zwiększenia produktywności. Firma, która stwarza zdrowe i bezpieczne miejsce pracy bardzo zyskuje. - podkreślił Andrzej Kuczara.

- Proszę też pamiętać jak ważna jest sama edukacja pracowników. Takie spotkania jak to zorganizowane we współpracy z PSSE Sierpc służą pokazaniu właściwych praktyk, kierunków działań, aby były one najbardziej efektywne i przynosiły jak najwięcej korzyści – dodał Kuczara.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wirus KZM (wariant środkowoeuropejski) zaliczany jest do trzeciej z czterech grup zagrożenia. Zalicza się do niej czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

W tej grupie do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia – zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie ww. szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej oraz informowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.

Zgodnie z art.20 ust.1 „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących i narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy. Koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia – poinformował Marcin Pieklak, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

- Szczególnie narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych są pracownicy zakładów produkujących żywność, rolnicy, pracownicy jednostek ochrony zdrowia, osoby mające w pracy kontakt ze zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, a także pracownicy zakładów gospodarki odpadami – dodaje Pieklak.

Znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia zaczynają dostrzegać pracodawcy. Lasy Państwowe w ponadzakładowym układzie zbiorowym zapewniają wszystkim pracownikom stałą ochronę zdrowia przed zakaźnymi czynnikami środowiska pracy poprzez wprowadzenie możliwości szczepienia się przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu i diagnostyki w kierunku boreliozy.

Współorganizatorami konferencji jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sierpcu, która powstała w 1946 roku. Do jej najważniejszych zadań należy m.in. dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych, opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, nadzorowanie warunków zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstaniu chorób zawodowych.

Fundacja „Aby Żyć” powstała w 2007 roku. Inspiracją dla powstania Fundacji „Aby Żyć” była choroba wywołana przez meningokoki najbliższego członka rodziny jej założyciela i prezesa – Andrzeja Kuczary. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, która edukuje i wspiera działania mające na celu zapobieganie chorobom wywołanym przez pneumokoki, meningokoki oraz wirusy, które powodują Kleszczowe Zapalenie Mózgu. Od wielu lat wspiera swoim głosem doradczym działalność projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, zapewniając jego społeczny i edukacyjny charakter.

„Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” – projekt skierowany do przedstawicieli samorządów i pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w przedsiębiorstwie z całej Polski. Celem inicjatywy jest zwracanie uwagi na potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych (zestawienie kosztów chorób z kosztami działań profilaktycznych), edukacja nt. priorytetowych obszarów zdrowotnych (na czym warto się skupić, w co inwestować), budowa motywacji do inwestowania w programy profilaktyczne, wskazywanie korzyści płynących z inwestycji w profilaktykę chorób (np. wizerunkowych, ekonomicznych, biznesowych, zdrowotnych, rekrutacyjnych), dostarczanie praktycznych narzędzi, które ułatwią efektywne wdrażanie, przeprowadzenie i ewaluację działań oraz dostarczanie praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji działań z zakresu profilaktyki ze środków unijnych.

Na stronie internetowej www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl dostępne są gotowe rozwiązania dla pracodawców. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – zbudowanie zdrowego miejsca pracy. W ramach programu oferowane jest również wsparcie ekspertów w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu programów profilaktyki zdrowotnej w firmie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat możliwości przeprowadzenia programu profilaktycznego w zakładzie pracy lub indywidualnym spotkaniem proszone są o kontakt poprzez adres mailowy sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

Więcej informacji na temat cyklu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.plwww.pulshr.pl | 04-07-2020 12:29:00