Rośnie liczba kobiet na rynku pracy. Wciąż jednak dominują na nim panowie


AKC - 1 paź 2018 20:15


Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny opublikował opracowanie opisujące sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wynika z niego, że udział kobiet w liczbie zatrudnionych w Polsce stale rośnie - w 1950 roku wynosił on ok. 31 proc., na początku lat 70. przekroczył 40 proc., a od 2014 roku utrzymuje się na poziomie blisko 49 proc.

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny publikuje opracowanie syntetycznie opisujące sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Dane prezentowane publikacji zostały zaczerpnięte przede wszystkim z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL, dane pochodzą z IV kwartału każdego roku), obejmującego osoby w wieku 15 lat i więcej, a także z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy, badania struktury wynagrodzeń według zawodów, badania warunków pracy i innych źródeł wymienionych przy każdym wykresie i tablicy.

Czytaj też: Kobiety wciąż uwięzione między lepką podłogą a szklanym sufitem

Jak wynika z analizy GUS - zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, stale rośnie współczynnik aktywności zawodowej. Niezmiennie większa dynamika występuje w przypadku mężczyzn. 

fot. GUS fot. GUS

17 pkt proc. - o tyle niższy jest odsetek pracujących kobiet od mężczyzn.

fot. GUS fot. GUS

Poniżej 20 lat oraz 45-54 lata - w tych grupach wieku różnica w aktywności kobiet i mężczyzn jest najmniejsza.

fot. GUS fot. GUS

Osoby z wykształceniem wyższym - w tej grupie różnica w aktywności kobiet i mężczyzn jest najmniejsza.

063221_r2_990.jpg 063221_r2_990.jpg

79 tys. - o tyle zmniejszyła się liczba pracujących kobiet w wieku produkcyjnym między 2011 a 2017. W tym czasie liczba pracujących mężczyzn wzrosła o 90 tys.

fot. GUS fot. GUS

8,9 p.proc. - tyle wynosi różnica między wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym w 2017. Różnica ta zmniejszyła się w porównaniu do 2011 roku. 

Czytaj też: Kobiety w biznesie powinny być bardziej solidarne i wspierać się wzajemnie

Wskaźnik zatrudnienia to udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).

fot. GUS fot. GUS

+1,4 p.proc. - tyle wynosi wzrost wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych kobiet pomiędzy 2011-2017 r.

fot. GUS fot. GUS

Wyższe wykształcenie ma blisko 45 proc. pracujących kobiet. Największa grupa pracujących mężczyzn ma wykształcenie zasadnicze.

fot. GUS fot. GUS

1/3 pracujących kobiet jest zatrudniona w sektorze publicznym, a wśród mężczyzn co 6-ty.

fot. GUS fot. GUS

16,8 proc. mężczyzn pracuje na własny rachunek i nie zatrudnia pracowników. Wśród kobiet sytuacja ta dotyczy niespełna 10 proc.

fot. GUS fot. GUS

16,5 proc. wynosi odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu z powodu opieki nad dziećmi lub innymi osobami.

fot. GUS fot. GUS

W pięciu grupach zawodowych udział kobiet jest większy niż udział mężczyzn.

fot. GUS fot. GUS

18,1 proc. wynosi  udział mężczyzn wśród pracujących w „opiece zdrowotnej i pomocy społecznej”.
Najniższy odsetek kobiet występuje w „budownictwie”.

fot.GUS fot.GUS

O 8,4 p.proc. wyższy jest odsetek kobiet pracujących średnio mniej niż 40 godzin tygodniowo.

fot. GUS fot. GUS

45–64 lata - w tej grupie wieku nie ma znaczących różnic między kobietami i mężczyznami w udziale pracujących na czas określony.

fot. GUS fot. GUS

W 2017 roku 7,8 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w warunkach zagrożenia. Wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia przeważali mężczyźni, kobiety stanowiły niewiele ponad 16 proc. Uciążliwość pracy to jedyny rodzaj zagrożenia dotyczący częściej kobiet niż mężczyzn.

fot. GUS fot. GUS

O 60 proc. spadła liczba bezrobotnych kobiet między 2011 a 2017. W tym czasie liczba bezrobotnych
mężczyzn zmniejszyła się o 52 proc. O 109 tys. - o tyle więcej kobiet (w porównaniu do mężczyzn) jest zarejestrowanych jako bezrobotne.

fot. GUS fot. GUS
Z kolei o 6,2 p.proc. zmniejszyła się stopa bezrobocia kobiet w okresie 2011–2017. Stopa bezrobocia mężczyzn spadła w tym czasie o 4,4 p.proc. 

fot. GUS fot. GUS

25–29 lat oraz 55 lat i więcej to jedyne grupy wieku, w których stopa bezrobocia wśród kobiet
jest niższa niż wśród mężczyzn.

fot. GUS fot. GUS

9,4 p.proc. wynosi różnica między stopą bezrobocia mężczyzn z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym a z wykształceniem wyższym.

063221_r2_990.jpg 063221_r2_990.jpg

O 7,7 p.proc. spadła z kolei stopa bezrobocia niepełnosprawnych kobiet między 2011 a 2017 rokiem.

fot. GUS fot. GUS
O 26 proc. niższe jest wynagrodzenie kobiet od wynagrodzenia mężczyzn w grupie „Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” Jest to grupa zawodowa z najwyższą różnicą.

fot. GUS fot. GUS

Budownictwo to jedna z trzech sekcji, w których wynagrodzenia kobiet są wyższe od wynagrodzeń mężczyzn. Jednocześnie jest to sekcja z najniższym odsetkiem zatrudnionych w niej kobiet. O 14,6 p.proc. wyższy jest odsetek kobiet (w porównaniu do mężczyzn) z niskim wynagrodzeniem w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”.

 www.pulshr.pl | 18-09-2019 21:42:05