Praca, zarobki w KGHM: Ile zarobili członkowie zarządu spółki?


jk - 17 kwi 2018 10:37


KGHM Polska Miedź w 2017 roku spółka odnotowała ponad 20 mld zł przychodów, które w efekcie przełożyły się na 1,5 mld zł zysku netto. Jakie wynagrodzenie otrzymali członkowie zarządu KGHM sprawujący swoje funkcje w 2017 roku?

W 2017 roku łączny fundusz przeznaczony na wypłaty dla osób pełniących funkcje członków w zarządu spółki KGHM Polska Miedź wyniósł 9,3 mln zł i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 8 proc. Warto zwrócić uwagę, iż 40 proc. tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.

Średnie roczne wynagrodzenie osób, które przepracowały cały rok obrotowy wyniosło 1,4 mln zł, co w przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje kwotę 118 tys. zł.

Ponadto, członkom zarządu zostało naliczone wynagrodzenie potencjalne należne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów oraz decyzji rady nadzorczej. Ich wartość wahała się w przedziale od 30 proc. - 40 proc. wynagrodzenia wypłaconego.

Odprawy dla zarządu

Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osobom, które będą przestrzegały umowy o zakazie konkurencji przysługuje połowa wynagrodzenia stałego przez okres sześciu miesięcy. W związku z czym były prezes zapewne może liczyć na dodatkowe uposażenie z tego tytułu.

Polityka wynagrodzeń

Od czerwca 2017 polityka wynagrodzeń członków zarządu spółki została dostosowana do regulacji zawartych w tzw. ustawie kominowej. Zgodnie z jej wytycznymi pensje top menedżerów składają się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające. Docelowa wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wielkości spółki mierzonej m.in. poziomem zatrudnienia, wartością aktywów czy też poziomem przychodów.

W rezultacie czego wynagrodzenie stałe członków zarządu KGHM zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli od 31,6 tys. zł do 67,8 tys. zł miesięcznie. Natomiast wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych i solidarnościowych, i nie może przekroczyć 90 proc. lub 100 proc. (w zależności od pełnionej funkcji w zarządzie) stałego wynagrodzenia.

Cele zarządcze dla menedżerów to m.in. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy „kominowej” oraz ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach grupy kapitałowej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. Natomiast cele solidarnościowe związane są z realizacją wskaźników finansowych tj.: EBITDA i marża EBITDA grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź.

W sprawozdaniu nie podano informacji odnośnie wymaganej wysokości wskaźników, po których spełnieniu możliwa jest wypłata wynagrodzenia zmiennego. Czytamy jedynie, że wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem: realizacji celów zarządczych,
zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie

Organem odpowiedzialnym za ocenę realizacji celów oraz ustalenie wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest rada nadzorcza. Przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia musi przestrzegać warunku, iż roczna wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków zarządu, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 tys. zł i liczby miesięcy kalendarzowych przez które pełnił on swoje obowiązki.

*Artykuł został opracowany przez Sedlak & Sedlak.www.pulshr.pl | 20-01-2019 06:04:43