Zmiany dla pracodawców. Od 2016 r. nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony


jm - 3 gru 2015 11:19


Od nowego roku umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. Nowe przepisy wejdą w życie 22 lutego 2016 r.

Wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników od nadużyć tj. przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat. Obecnie jest tak, że jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na czas określony, to trzecia kolejna taka umowa musi być już zawarta na czas nieokreślony.

Jeżeli jednak między umowami czasowymi była dłuższa niż miesięczna przerwa, pracodawca nie musi kolejnej umowy zawierać na czas nieokreślony; nie ma również ograniczeń dotyczących czasu trwania umowy na czas określony wynikających wprost z Kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi 2 tygodnie, pod warunkiem, że był zawarty w umowie (klauzulę dotyczącą wypowiedzenia można wpisać tylko do umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy).

Co się zmieni?

W dalszym ciągu pozostaje ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą. Co do zasady nie może ich być więcej niż trzy - czwarta umowa musi już zostać zawarta na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest tutaj zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

O tym trzeba pamiętać

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

Wraz z nowymi przepisami zmienią się zasady wypowiadania i okresy wypowiedzenia. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości. Jeżeli zakładowy staż pracy pracownika wynosi mniej niż pół roku, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Jeśli pracownik jest zatrudniony od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a jeśli pracuje dłużej niż trzy lata, przysługiwać mu będzie trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Co ważne, pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Tylko trzy umowy

Zmany ograniczą rodzaje umów o pracę do trzech: na okres próbny, na czas określony i czas nieokreślony. Co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny? Co do zasady, pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzić jego kwalifikacje i możliwości wykonywania określonej pracy, jednak w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny.

Przepisy wejdą w życie 22 lutego 2016 r.www.pulshr.pl | 09-08-2020 19:44:12