Kto dostanie trzynastą pensję?

31 marca upływa ustawowy termin wypłaty wynagrodzenia rocznego. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mogą spodziewać się tzw. "trzynastek".
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kto dostanie trzynastą pensję?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

22 sty 2014 18:38


Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka) wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. Pracownik jednostki sfery budżetowej uzyskuje prawo dodatkowego wynagrodzenia po przepracowaniu w ciągu danego roku kalendarzowego co najmniej sześciu miesięcy. Przy czym wysokość "trzynastki" jest proporcjonalna do okresu faktycznie przepracowanego.

Czytaj też:  Pracownikom samorządowym nie należą się dodatki za nadgodziny

Wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości jest należne, jeżeli dany pracownik przepracował cały rok kalendarzowy, lub też w mniejszej wysokości - jeżeli okres ten wynosi, co najmniej 6 miesięcy (lub mniej w przypadkach określonych w ustawie). W sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika brany pod uwagę do obliczenia wysokości nagrody rocznej jest mniejszy niż rok kalendarzowy, nagroda roczna jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do długości przepracowanego okresu.

Trzynastka przysługuje pracownikom jednostek państwowej sfery budżetowej, pracownikom zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach oraz pracownikom samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wynagrodzenie otrzymują wyłącznie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby uprawnione do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego otrzymują je najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku, za który przysługuje trzynastka.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej trzynastkę ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.