Zwolnienie dyscyplinarne, świadectwo pracy: NSZZ Solidarność chce zmian

• NSZZ Solidarność proponuje modyfikację treści świadectwa pracy.
• Zabrakłoby w niej informacji o trybie rozwiązania umowy pracę.
• Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia to rozwiązanie, gdyż wówczas w świadectwie pracy zabrakłoby informacji o tym, że ktoś zakończył pracę w wyniku zwolnienia dyscyplinarnego.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Zwolnienie dyscyplinarne, świadectwo pracy: NSZZ Solidarność chce zmian

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

15 lut 2017 16:31


Obecnie w świadectwie pracy umieszcza się informacje na temat trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy, czyli bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy.

Art. 52 wskazuje, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

• ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
• popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
• zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Art. 53 mówi o tym, iż pracodawca może zwolnić pracownika, jeśli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy albo trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

Art. 55 to przypadek, kiedy pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

- Świadectwo pracy ze swej istoty jest jedynie dokumentem prywatnym, potwierdzającym określone fakty na temat przebiegu i zakończenia zatrudnienia. Umieszczanie w świadectwie pracy informacji na temat trybu rozwiązania umowy o prace ma istotne znacznie dla pracodawców. Ma też charakter dyscyplinujący. W praktyce jest to jedyny element po stronie pracodawcy sankcjonujący w jakiś sposób rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym - mówi Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.