Prawne skutki przyczynienia się pracownika do powstania szkody w zakresie prawa do świadczeń cywilnoprawnych z tytułu chorób zawodowych

Pracownikowi, u którego zdiagnozowano chorobę zawodową, przysługują obok świadczeń z ubezpieczenia społecznego również świadczenia cywilnoprawne. Pracodawcy muszą być tego świadomi.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Prawne skutki przyczynienia się pracownika do powstania szkody w zakresie prawa do świadczeń cywilnoprawnych z tytułu chorób zawodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: Paulina Dzwonnik

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

25 mar 2015 14:06


1. Dopuszczalność dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu choroby zawodowej


Problem dopuszczalności dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych był już wielokrotnie przedmiotem naukowych rozważań [1 – 6]. Przed przystąpieniem do zasadniczej części analizy zagadnienia stanowiącego przedmiot niniejszego opracowania poczynię, tytułem wstępu, kilka uwag w tym zakresie.

Zakres świadczeń jakie z tytuły choroby zawodowej przysługują pracownikowi wyznacza art. 2371 § 1 k.p., zgodnie z treścią którego pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3 k.p., przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.

Na gruncie powołanej wyżej regulacji wątpliwości rodzi dopuszczalność dochodzenia przez pracownika innych aniżeli statuowane w ustawie wypadkowej z 2002 roku [7] świadczeń, przede wszystkim w postaci roszczeń odszkodowawczych uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Przepis art. 2371 k.p. w pierwotnym brzmieniu, wprowadzony do Kodeksu pracy z dniem 2 czerwca 1996 roku, zakładał, iż pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową przysługują z tego tytułu świadczenia określone w odrębnych przepisach. Zasadnicza zmiana treści powołanego wyżej przepisu wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2003 roku, od tej daty pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach. Zmiana treści art. 2371 k.p. związana była z wejściem w życie ustawy wypadkowej z 30 października 2002 roku. Na skutek dokonanej nowelizacji zastąpiono sformułowanie: „świadczenia określone w odrębnych przepisach” zwrotem „świadczenia z ubezpieczenia społecznego określone w odrębnych przepisach”.

Powyższa regulacja, zwłaszcza po dokonanej w dniu 1 stycznia 2003 roku zmianie, rodzi wątpliwości, co do dopuszczalności dochodzenia roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. O ile bowiem pod pojęciem świadczeń określonych w odrębnych przepisach rozumieć można zarówno te przewidziane w ramach regulacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, jak i uregulowane w Kodeksie cywilnym, o tyle zakres pojęcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego roszczeń cywilnoprawnych z całą pewnością już nie obejmuje.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.