Nowe okoliczności usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Pracownik będzie mógł złożyć oświadczenie usprawiedliwiające jego nieobecność w pracy w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani oraz dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad jego dzieckiem.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nowe okoliczności usprawiedliwionej nieobecności w pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

16 wrz 2013 11:19


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie pracownikowi złożenie oświadczenia, stanowiącego dowód usprawiedliwiający jego nieobecność w pracy w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani oraz choroby dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad jego dzieckiem.

Jak tłumaczy resort, od 13 lipca 2013 r. obowiązują przepisy ustawy z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przepis art. 3 tej ustawy zmienił art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wskutek tej zmiany zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola oraz szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Zasiłek przysługuje także w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz choroby dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Z kolei rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy stanowi, że dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest m.in. oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 wyłącznie z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.

- Dlatego proponuje się uzupełnienie tych regulacji o dodatkowe okoliczności, w których pracownik może złożyć oświadczenie stanowiące dowód usprawiedliwiający jego nieobecność w pracy - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Stąd w projekcie niezbędne jest wprowadzenie możliwości złożenia przez pracownika takiego oświadczenia także w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Krótki termin wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia jest uzasadniony koniecznością jak najszybszego dostosowania przepisów nowelizowanego rozporządzenia do obowiązującego od 13 lipca br. nowego brzmienia art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.