Mąż szefem? Nie w administracji samorządowej

Małżonkowie oraz bliscy krewni nie mogą być zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych czy administracyjnych, jeżeli powstałby między nimi stosunek podległości służbowej - przypomina MAC. Ale wystarczy część uprawnień przekazać zastępcy....
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mąż szefem? Nie w administracji samorządowej

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

www.portalsamorzadowy.pl

28 lip 2014 13:30


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odniosło się do interpelacji posła Macieja Wydrzyńskiego, który opisał kontrowersyjną dla niego sytuację relacji pomiedzy prezydentem Torunia a szefową tamtejszego szpitala miejskiego. Poseł pyta, czy doszło do złamania prawa, bo prezydent i pani dyrektor są prywatnie małżeństwem.

- Co do kwestii podległości służbowej w strukturach samorządu terytorialnego, wskazać należy na art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), zgodnie z którym małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej - podkreśla resort.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy (miasta) , co skutkuje wykonywaniem uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

Wyrazem zwierzchnictwa służbowego jest uprawnienie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i to uprawnienie organ wykonawczy gminy realizuje wobec m.in. kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

Potwierdzeniem tego są postanowienia art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, które wskazują na kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Jednakże, jak zauważa MAC jakkolwiek organ wykonawczy gminy (miasta) jest zwierzchnikiem służbowym (przełożonym) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, to równocześnie nie musi to oznaczać bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego.

- Jak można przyjąć, podległość służbowa wyraża się zależnością pomiędzy przełożonym i podwładnym, najczęściej przejawia się to w kompetencji przełożonego do kierowania pracą podwładnego pracownika i w obowiązku podporządkowania się tymże kompetencjom swego przełożonego. O bezpośredniej podległości można powiedzieć, gdy w ramach zwierzchnictwa i podległości nie będzie ogniw pośrednich. Dopuszczalne bowiem pozostaje, aby określone uprawnienia z zakresu zwierzchnictwa organ wykonawczy przekazał swojemu zastępcy, tym samym osoba ta w stosunku do określonych osób zatrudnionych w urzędzie pełnić będzie kompetencje bezpośredniego zwierzchnika służbowego - czytamy w odpowiedzi MAC.

Fakt bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego wynikać może ze statutu danej jednostki samorządu terytorialnego, regulaminu organizacyjnego, jak też zakresu czynności (tak zwierzchnika, jak i pracownika).

- W tym też względzie niezbędne pozostaje sięgnięcie do postanowień odpowiednich aktów prawnych, np. regulaminu organizacyjnego urzędu, gdyż tylko te mogą przesądzić o zaistnieniu takiej podległości - resumuje resort.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.